• Rozprávkar
     • Rozprávkar

     • Do literárnej súťaže Rozprávkar, ktorú zorganizovalo Centrum voľného času v Holíči v spolupráci s Mestskou knižnicou, sa svojimi povesťami o novej vyhliadkovej veži zapojili aj žiaci našej školy – Dušan Ivan a Vanessa Mišičáková zo VII. B, Nikola Lovecká zo VI. A triedy.

      Najviac hlasov/lajkov od verejnosti získal Dušan Ivan povesťou O škriatkovi Valentínovi.

      Všetkým prajeme veľa zaujímavých podnetov v ich ďalšom tvorivom písaní.

      Povest_-_Dusan_Ivan.pdf

      Povest_-_Vanesa_Misicakova.pdf

      Povest_-Nikol_Lovecka.pdf

     • OZNAM PRE RODIČOV ohľadom školského stravovania žiakov I. stupňa v ŠJ

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ Senica z dôvodu karantény je v čase od 16.3. do 29.3.2021 vrátane uzatvorená prevádzka školskej jedálne. Prosíme rodičov, aby zabezpečili suchú stravu pre svoje deti, ktoré zostávajú v poobedňajších hodinách v školskom klube detí. 

       

     • Nástup žiakov od 15.3.2021

     • Krízový štáb mesta Holíč rozhodol, že od 15.3.2021 pokračuje prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      1. – 2. ročník končí vyučovanie o 11.30 hod.

      3. – 4. ročník končí vyučovanie o 12.00 hod.

       

      • Pri nástupe do školy žiak odovzdá triednej učiteľke čestné vyhlásenie zákonného zástupcu /príloha 11a, 11c/ spolu s kópiou o negatívnom výsledku testu alebo potvrdenia o výnimke oboch zákonných zástupcov. Ak žiak uvedené tlačivo neodovzdá, bude izolovaný a počká na rodiča.
      • Každý triedny učiteľ bude učiť vo svojej kmeňovej triede, nebudú sa striedať vyučujúci v jednotlivých triedach / ETV, NAV, TSV, HUV, ANJ, INF,.../ Rozvrh hodín si triedni učitelia upravia tak, aby sa vyučovali hlavné vzdelávacie oblasti, triedny učiteľ s aprobáciou ANJ odučí v danej triede aj tento predmet.
      • Žiak nosí počas celého dňa rúško alebo respirátor. Má so sebou aj náhradné rúško, respirátor pre prípad potreby.
      • Zamestnanci školy nosia počas dňa v škole respirátor FFP2.
      • Ak zákonný zástupca sa obáva nástupu žiaka do školy, upovedomí o tom písomne triednu učiteľku. Jeho absencia bude ospravedlnená. Rodič sa však pravidelne musí informovať o priebehu vyučovania a preberanom učive. Ak sa v priebehu 5 dní zákonný zástupca nebude informovať o preberanom učive, tak škola bude jeho absenciu považovať za neospravedlnenú. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVaR s hlásením o jej zanedbávaní.
      • II. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní okrem žiakov, ktorí nemajú v domácom prostredí podmienky na dištančné vyučovanie. Títo žiaci chodia do školy s tým, že sú otestovaní na ochorenie COVID-19 a prinesú do školy toto potvrdenie nie staršie ako 7 dní spolu s potvrdením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti spolu s kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku oboch zákonných rodičov.  

      Prevádzka ŠKD od 15.3.2021

       

      Ranná služba bude od 6.00 hod. do 7.45 hod. /len žiaci, ktorých rodičia ráno sú v zamestnaní prezenčne/.

      Poobedňajšia činnosť ŠKD bude rozdelená po jednotlivých triedach, žiaci sa nebudú spájať do oddelení.

      Prevádzka ŠKD v 4. ročníku bude zrušená.

      Činnosť ŠKD budú okrem vychovávateliek zabezpečovať asistentky a učitelia II. stupňa.

      Rodičia žiakov budú upozornení, aby zvážili nutnosť účasti svojich detí v ŠKD v čase, kedy platia sprísnené opatrenia v súvislosti so šírením COVID-19.

      Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka školy

       

    • Úspech našich žiakov v predmetových olympiádach
     • Úspech našich žiakov v predmetových olympiádach

     • V mesiaci január sa konali okresné kolá predmetových olympiád online formou. Naši žiaci v nich uspeli na popredných miestach: Ivana Dolinská, žiačka 5.A  sa umiestnila na 1. mieste v okresnom kole Matematickej olympiády a Simona Menšíková z 5.B obsadila 4. miesto. 

      V okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Tomáš Škrovan z 9.A sa umiestnil na 1. mieste.

      Adam Šebesta z 8.A sa stal úspešným riešiteľom v okresnom kole Geografickej olympiády.

      Úspešným žiakom gratulujeme.

     • Oznam pre rodičov žiakov I.stupňa - testovanie

     • Vážení rodičia!

      Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že odberné testovacie miesto pre rodičov žiakov našej školy bude otvorené aj v telocvični na Školskej ulici v čase :

      piatok – 19. 2. 2021 – od 16.00 – 20.00 hod.

      sobota – 20. 2. 2021 – od 10.00 – 14.00 hod.

      Pri nástupe do školy (pondelok – 22.2.2021) žiak odovzdá vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo dostanú vaše deti v škole. Kópiu o negatívnom teste nemusíte prikladať. V prípade, že žiak tlačivo neodovzdá, bude umiestnený v karanténnej miestnosti, kde vyčká do príchodu rodiča.

      Otestovať sa môžete v MOM- kách v Holíči na Moyzesovej a Hollého ulici, prípadne aj v blízkom okolí. 

      Žiaci II.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • Návrat do škôl žiakov I. stupňa od 8.2.2021

     • Žiaci I. stupňa nastúpia do školy od 8.2.2021. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny test
      1 zákonného zástupcu žiaka / vzhľadom na závažnosť situácie doporučujeme obidvoch/.

      Mesto Holíč ako zriaďovateľ našej školy bude realizovať testovanie cez víkend v dňoch 6.-7.2.2021 v čase 8.00 - 20.00 hod. na dvoch odberných miestach: telocvičňa ZŠ Školská a športová hala na Kollárovej ulici.
      Žiaci, ktorých zákonný zástupca neabsolvuje testovanie, bude pokračovať v povinnom vzdelávaní dištančnou formou podľa možnosti školy.
      ŠKD bude fungovať v riadnom režime, aj ranná služba. ŠJ bude v prevádzke až od utorka 9.2.2021.

      Pri nástupe do školy žiak odovzdá nové tlačivo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom svojím podpisom rodič potvrdzuje negatívny výsledok testovania. Toto tlačivo bude k dispozícii dolu pod textom.  Rodič si toto tlačivo môže  vyzdvihnúť aj pri testovaní v MOM.
      Ak rodič nevyplní toto tlačivo, žiak bude umiestnený do izolačnej miestnosti, kde počká na rodiča.

      Ak vláda v najbližších hodinách vyjadrí opačné stanovisko k otváraniu škôl, budeme toto rozhodnutie akceptovať a škola zostane zatvorená.

      II. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Cestne_vyhlasenie_-_zakonny_zastupca.docx

     • Platba za ŠKD

     • Vážení rodičia,

      do konca januára 2021 je potrebné uhradiť školné za mesiace február - jún 2021. Finančné prostriedky za obdobie, kedy Vaše dieťa nebude navštevovať ŠKD z dôvodu epidemiologickej situácie Vám budú vrátené po skončení školského roka.

       

     • Vzdelávanie žiakov v ŠKD rodičov kritickej infraštruktúry

     • Vážení rodičia,

      nakoľko škola môže otvoriť ŠKD pre rodičov kritickej infraštruktúry, ponúkame Vám možnosť prihlásiť svoje dieťa do ŠKD, ktorého prevádzka bude v čase od 8.00 do 15.00 hod. Upozorňujeme Vás, že školská jedáleň z technických príčin bude uzatvorená, nakoľko prebieha oprava strechy. Prihlasovanie bude možné v čase do utorka 19.1.2021 do 18.00 hod. mailom: riaditel@zs-holic.sk . Pri prihlasovaní prosím uveďte pracovné zaradenie oboch rodičov a telefonický kontakt na Vás.

      V prípade nedostatočného záujmu nebude prevádzka ŠKD otvorená. 

     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v týždni od 18.1 do 22.1. 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre žiakov I. aj II. stupňa základnej školy.

      https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

      • Žiaci pokračujú vo vzdelávaní podľa rozvrhu hodín pre dištančné vzdelávanie.
      • Ukončenie I. polroku školského roku 2020/21 bude ku dňu 31.1.2021. Termín klasifikácie budeme predlžovať žiakom, ktorí sa z určitých osobných dôvodov nemohli vzdelávať dištančným spôsobom a neplnili si svoje povinnosti.
      • Dňa 25.1.2021 bude zasadať pedagogická rada, ktorá zhodnotí klasifikáciu žiakov za I. polrok šk. roku 2020/21.
      • Informáciu o polročných známkach nájdete na Edupage. Žiaci nedostanú výpisy známok v papierovej podobe tento polrok. Ak niekto potrebuje polročné vysvedčenie na oficiálnom tlačive, tak musí písomne o to požiadať.
     • Dištančné vyučovanie

     • Od 11.januára 2021 sa začína vyučovanie dištančnou formou pre všetkých žiakov školy. I.stupeň sa bude vyučovať podľa rozvrhu hodín uvedeného nižšie. II.stupeň pokračuje vo výučbe podľa rozvrhu ako doteraz.

      Triedni učitelia oslovia rodičov I.stupňa ako sa bude postupovať pri dištančnom vzdelávaní.

      Želáme Vám veľa zdravia, trpezlivosti a pozitívneho myslenia v tejto ťažkej dobe.

                                                                                                                                       riaditeľstvo ZŠ

     • Návrat žiakov do škôl 2021

     • Od 11. 1. 2021 bude prebiehať vzdelávanie žiakov 1.2. stupňa ZŠ len dištančnou formou /online/.

      Dňom  18. 1. 2021 sa začína vyučovanie žiakov 1. stupňa prezenčnou formou /budú chodiť do  školy/ a žiaci 2. stupňa  budú pokračovať dištančne /vyučovanie z domu online/.

      Žiaci 1. stupňa nastúpia do ZŠ bez povinnosti testovania žiakov a zákonných zástupcov.

      Žiaci 2. stupňa ZŠ nastúpia do školy od 25. 1. 2021 s povinnosťou testovania žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktoré prebehne od 22. – 24. 1. 2021 v telocvični ZŠ Školská 2, Holíč.

      Riaditeľstvo ZŠ Holíč, Bernolákova 5

       

    • Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Vianoce plné šťastia, pohody, lásky a pokoja, v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov praje

                            Riaditeľstvo ZŠ a kolektív zamestnancov

     • Návrat žiakov do škôl

     • V januári 2021 by sa mali všetci žiaci vrátiť do škôl. Ministerstvo školstva na svojej webovej stránke zverejnilo základné informácie k návratu žiakov.  /https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

      V dňoch 17. a 18.12.2020 triedni učitelia žiakov 5. - 9. ročníka zisťujú u zákonných zástupcov, ktorú formu vyučovania si vyberú: prezenčnú -  podmienenú testovaním žiaka a jedného zákonného zástupcu alebo dištančnú. Na základe prihlásenia zriaďovateľ školy zabezpečí testovanie žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Bližšie informácie budeme postupne zverejňovať.

       

     • "Čo len jediný vŕšok prejdeš, iný kroj nájdeš,..."

     • Veľmi zaujímavá beseda sa uskutočnila dňa 26.11.2020 v triede IV.C s pani Vachovou, zakladateľkou a vedúcou holíčskeho folklórneho súboru VALŠA. Rozprávala deťom o histórii holíčskych krojov, o histórii  modrotlače, deti sa dozvedeli čo je komodka, traslavice, či strapčák alebo polúvka... Pani Vachová je aj krajčírkou súboru Valša a priniesla na ukážku detský holíčsky kroj, či zaujímavé fotografie holíčskych rodákov v kroji. Deti sa dozvedeli, že taký kroj sa šije až dva týždne a že voľakedy sa obliekalo do kroja tri hodiny za pomoci starenky a matky...

     • Oznam

     • Prezenčné vyučovanie žiakov II.stupňa, ktorí sa nevzdelávajú dištančne, bude prebiehať v dňoch: utorok, štvrtok, piatok.Vyučovanie trvá 3 vyučovacie hodiny. Budú sa striedať hlavné vyučovacie predmety. 

     • Prezenčné vyučovanie

     • V stredu 18.11. 2020 sa začína prezenčné vyučovanie pre žiakov, ktorí nemajú podmienky na online výučbu. Menovite žiakov upozornia triedni učitelia. Vyučovanie bude prebiehať 1.-3. hodinu (od 8.00 do 10.40).

      Účasť týchto žiakov je povinná. Kto sa nemôže vyučovania zúčastniť zo zdravotných alebo iných dôvodov, ospravedlní sa triednemu učiteľovi. 

     • Zmena termínu jesenných prázdnin

     • Jesenné prázdniny budú 30.10. a 2.11. 2020 a

                                              6.11. a 9.11.2020. Vždy v piatok a pondelok, pred a po celoplošnom testovaní.

     • Oznam k dištančnému vzdelávaniu

     • Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné a kontrolovaná bude aj účasť žiakov na online vzdelávaní.
      Ich neprítomnosť môže ospravelniť rodič triednemu učiteľovi.
      Žiaci budú počas dištančného vzdelávania hodnotení a známky, prípadne body alebo % sa budú zaratávať do celkového hodnotenia.

      Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie nasledujúcimi formami:

      A. prostredníctvom edukačného portálu EduPage
      B. využívaním aplikácie ZOOM
      C. prostredníctvom e-mailovej komunikácie

      Online vzdelávanie prebieha prostredníctvom upraveného rozvrhu hodín. Žiaci vidia rozhvrh na edupage.