• Projektové vyučovanie HOVORME O JEDLE
     • Projektové vyučovanie HOVORME O JEDLE

     • "Aj minimálne vzdelanie v oblasti potravín a výživy môže mať obrovský účinok na kvalitu ľudského života."

      V rámci IX. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE  na našej škole dňa 14.10.2021 prebiehalo projektové vyučovanie, ktoré bolo venované problematike potravín a výživy. Žiaci si spolu s triednymi učiteľmi vybrali tému, ktorej sa tento deň venovali. Pripravili si rôzne aktivity zamerané na zdravé stravovanie, na úlohu potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Triedy sa premenili na kuchynky zdravej výživy. Téma, ktorú si žiaci vybrali, bola zameraná na zručnosti žiakov v oblasti zásad zdravej výživy, pôvodu potravín, označovania potravín a objavovania významu potravín pre zdravý vývoj ľudského organizmu, plytvania s potravinami, kompostovaniu potravín, recyklácii odpadov, ale aj pohybovým aktivitám žiakov. V rámci tohto týždňa sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE" a fotografickej súťaže "OČAMI GURMÁNA".

      Pevne veríme, že dnešný projektový deň bude veľkým prínosom pre všetky zúčastnené deti.

     • Európsky deň jazykov

     • 26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia a celoživotného vzdelávania.

      Aj naša škola si pripomína dôležitosť posolstva tohto dňa, a preto sa už tradične na našej škole v dňoch 27. až 29. septembra na hodinách anglického a nemeckého jazyka uskutočnili rôzne aktivity. Žiaci sa od svojich učiteľov dozvedeli nové zaujímavé fakty o cudzích jazykoch, napríklad, že na svete existuje až 7000 jazykov. Výtvarne zdatní žiaci vyrábali pestrofarebné magnetky a odznaky, ktoré nám budú pripomínať tento významný deň. Niektorí vytvorili výučbové materiály - pexesá a kartičky na rozvoj a upevňovanie slovnej zásoby.  Tieto dni boli príjemným spestrením bežného vyučovacieho procesu pre žiakov aj učiteľov.

     • Be active - Európsky týždeň športu

     • V rámci Európskeho týždňa športu sme sa spoločne rozhýbali pri aktivitách, ktoré pripravili pre žiakov I. stupňa učitelia telesnej výchovy spolu so žiakmi 9. ročníka dňa 24. septembra 2021 v areáli zámku. Heslom toho týždňa bol Šport a zdravý životný štýl. Žiaci na jednotlivých stanovištiach absolvovali hravé pohybové aktivity, ktoré ukončili jabĺčkovým behom. Stali sme sa tak súčasťou európskej športovej rodiny.

     • NOC VÝSKUMNÍKOV 24.9.2021

     • V tomto školskom roku sa opäť naša škola zapojila 15. ročníka Európskej  noci výskumníkov - netradične - v škole. Minulé ročníky sme toto podujatie navštevovali v Starej tržnici v Bratislave. Kvôli opäť sprísnením epidemickým opatreniam sa v tomto školskom roku podujatie uskutočnilo online. Do školy nám boli zaslané dva balíky, tzv. vedecké kuriéry v oblasti fyziky a chémie. V rámci vedeckého setu fyzika si žiaci vyskúšali pokusy v oblasti magnetizmu, tlaku vzduchu a elektrického náboja. V oblasti chémie si žiaci vyskúšali 3 pokusy ako forenzný detektív. Cieľom týchto aktivít je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Organizátorom Noci výskumníkov chceme poďakovať za hodnotné sety, ktoré budeme využívať na hodinách chémie a fyziky. Vďaka p. uč. Katka Štrbová a p.uč. Ľubica Kotvanová

     • Agility v Holíči

     • Dňa 22. 9.2021 sa naši žiaci z ŠKD zúčastnili výcviku Agility KS v kynologickej hale v Holíči. Veľká vďaka patrí našej žiačke Anetke Petrikovej, jej mamičke MUDr. Petrikovej a celému tímu Agility KS Holíč, ktorí pre našich žiakov pripravili krásne popoludnie.

     • Ponuka záujmových útvarov

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2021/2022 môžu deti navštevovať tieto záujmové útvary (krúžky). V prípade záujmu, dieťa odovzdá vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi.

     • Distribúcia Ag testov rodičom.

     • Vážení rodičia, na základe Vášho súhlasu sme obdržali antigénové samotestovacie sady. Tieto Vám budú vydané triednym učiteľom proti podpisu budúci týždeň. Miesto a čas výdaja týchto testov Vám oznámia triedni učitelia cez edupage.

     • Prerušenie vzdelávania v 1.A

     • Riaditeľka školy prerušuje vyučovanie pre žiakov 1.A triedy od 11.9. do 23.9. 2021 vrátane, z dôvodu pozitívne testovaného žiaka tejto triedy na COVID 19. Vyučovanie začne v piatok 24.9. 2021. Počas tejto doby bude vyučovanie pokračovať dištančnou formou. Bližšie informácie Vám poskytne triedna učiteľka cez edupage. (prihlasovacie údaje na ZOOM a rozvrh hodín).

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vo štvrtok, 2. septembra 2021 o 8.00 h., sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie šk. roka 2021/22 za účasti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a ďalších hostí. Okrem slávnostných príhovorov si prítomní rodičia a žiaci vypočuli krátke recitačno-hudobné pásmo ako motivačné spríjemnenie prvých školských chvíľ. Ešte raz prajeme všetkým žiakom a ich učiteľom, aby im škola prinášala veľa potešenia a radosti z úspechov.

     • POZOR ZMENA VÝŠKY POPLATKU V ŠKD

     • Spôsob platby platný od 01.09. 2021 (POZOR ZMENA !!! )

      Platby za pobyt Vášho dieťaťa v ŠKD sa budú realizovať 2x počas školského roka do 10-teho v mesiaci – vždy na príslušný polrok ( nie mesačne)

      1. platba bude zrealizovaná v dobe od 01.09. do 10.09. 2021 na prvých  päť mesiacov šk. roka ( september 2021 až  január 2022, nie v auguste)
      2. platba bude zrealizovaná v dobe od 01.01. do 10.01. 2022 na druhých  päť mesiacov šk. roka (február 2022 až  jún 2022, nie v decembri)

      Platby môžete realizovať zadaním jednorazového príkazu v banke, internet bankingom, hotovostným vkladom v banke, alebo poštovou poukážkou, kde vypíšete všetky náležitosti vrátane mena a priezviska dieťaťa a variabilného symbolu.

      Pri hotovostných platbách vkladom do banky je potrebné taktiež zadať správny VS a celé meno dieťaťa.

      Žiadame rodičov, aby pri úhradách školného zadávali správne variabilný symbol ( bude vášmu dieťaťu pridelený ) a do textu celé meno a priezvisko dieťaťa ( nie rodiča) – predídete tak nedorozumeniam  pri identifikácii platieb.

      Výška školného (POZOR ZMENA !!! )

      Školné:  žiak 12 €/mesiac + ďalší súrodenec 8 €/mesiac

                    deti v hmotnej núdzi 8 €/mesiac 

      č. účtu v tvare IBAN: SK29 0200 0000 0025 3413 9751

      Meno a priezvisko:

      VS:

      Školné sa platí bez ohľadu na to, či dieťa chodí 1 deň alebo celý mesiac, suma je stanovená jednotne. Pri chorobe alebo iných prekážkach, kedy dieťa nenavštevuje ŠKD po dobu 30 dní po sebe,  je možné písomne požiadať o vrátenie školného, ktoré bude zúčtované po uplynutí školského roka do konca septembra  a bude zaslané na váš účet.

      Žiakom, ktorí už majú pridelený variabilný symbol, zostáva nezmenený.

      Žiakom  1. ročníka bude pridelený variabilný symbol pri nástupe do školy

      V prípade neuhrádzania poplatkov porušíte poriadok školy a Vaša dieťa môže byť vyradené

      zo ŠKD.

      • Oznam o spôsobe platby a žiadosť na stiahnutie o vrátení školného je zverejnený na internetovej stránke našej školy www.zs-holic.edupage.org

       

       

     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      s blížiacim sa  začiatkom školského roka, Vás chceme informovať o organizácii prvých školských dní.  V dôsledku šírenia nákazy COVID -19 sme opäť museli pristúpiť k sprísneným opatreniam.

      Organizácia prvého dňa v škole:

      • Nástup do školy žiaci 1. ročníka o 8.00 hod., žiaci 2. – 9. ročníka o 9.00 hod.
      • Rodičia s prvákmi sa stretnú s triednymi učiteľkami na školskom dvore, kde bude slávnostné privítanie prvákov. Do budovy školy následne pôjdu prváci s pani učiteľkami do triedy a rodičia si v tomto čase môžu prihlasovať dieťa do ŠKD a ŠJ. Prihlasovanie detí do ŠKD bude vo vestibule hlavnej budovy. Do budovy vstupujú všetci s rúškom a po dezinfekcii rúk. Približne o 9.00 hod. pôjdu do tried rodičia a deti si preberú pani vychovávateľky.
      • Prevádzka ŠKD bude pre žiakov 1. – 3. ročníka. Rodičia žiakov 2. – 3. ročníka prídu prihlásiť svoje dieťa do ŠKD 2.9.2021.
      • Žiaci 2.- 9. ročníka vstupujú do budovy školy s rúškom a po dezinfekcii rúk o 9.00 hod.
      • Žiaci prinesú vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré je možné vyplniť aj elektronicky na webovej stránke našej školy po prihlásení.
      • Rodičia nevstupujú do budovy školy.

      Organizácia vyučovania  3. 9.2021:

      • Od  3.9. 2021 sa pre všetkých žiakov začína vyučovanie o 8.00 hod.
      • Prevádzka ŠKD začína v tento deň od 6.00 hod. do 16.00 hod.
      • Žiaci 1. ročníka budú mať 3 vyučovacie hodiny.
      • Žiaci 2. – 4.ročníka budú mať 4 vyučovacie hodiny.
      • Žiaci 5. – 6.ročníka  končia o 12.15 hod.
      • Žiaci 7.-9.ročníka  končia o 12.30 hod.
      • V triedach budú len triedni učitelia.

           Organizácia vyučovania v čase od 6.9.2021:

      • Žiaci 1. ročníka končia vyučovanie  3 vyučovacou hodinou o 10.40 hod./6. a 7.9.2021/
      • Žiaci 2. – 9. ročníka sa budú vyučovať podľa platného rozvrhu hodín.

      Hygienické pokyny:

      • Všetci žiaci nosia do školy 2 rúška a balíček hygienických vreckoviek.
      • V spoločných priestoroch interiéru školy všetci nosia rúška.
      • Žiaci  počas vyučovania musia nosiť rúško.
      • Pri kýchaní a kašľaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou.
      • Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy.
      • Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa  a tváre.
      • Dezinfekcia spoločných priestorov  sa realizuje podľa aktuálnych usmernení UVZ SR.
      • Osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID – 19 (zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, hnačka, bolesti hlavy) nesmie vstúpiť do školy.
      • Pokiaľ žiak vykazuje príznaky infekcie počas vyučovania, bude nutné ho umiestniť do  samostatnej miestnosti a kontaktovať jeho zákonných zástupcov kvôli jeho okamžitému vyzdvihnutiu zo školy. Rodič kontaktuje detského lekára telefonicky a dodržiava jeho pokyny. Bezodkladne oboznámi školu so situáciou.
      • Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá.

       

      V Holíči 25.8.2021                                                                    Mgr. Renáta Krajčovič Studeničová

                                                                                                     riaditeľka školy                                  

       

       

     • Oznam ŠJ

     • Oznamujeme rodičom žiakov, že v prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni Holíč, si aktuálny zápisný lístok na školský rok 2021/2022 môžu stiahnuť na stránkach školy, alebo vyzdvihnúť pri vstupe do ŠJ.

      Zápisné lístky na stravovanie môžete priniesť do kancelárie ŠJ od 16.8.2021 v čase od 8,00hod. do 14,00hod.

      zapisny_listok.pdf

     • OZNAM PRE RODIČOV – DOTÁCIE

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú  účinnosť nové právne úpravy zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorými  sa menia podmienky dotácií na stravu v školskej jedálni.

      Od nového školského roku 2021/2022 sa jedná najmä o nasledovné zmeny:

      • ukončenie plošného poskytovania dotácii na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
      • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytovanie dotácie a tou sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      V tejto súvislosti upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, že k poskytnutiu dotácii na stravu od 1.9.2021 je potrebné  predložiť:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, (vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      • čestné prehlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa každého zákonného zástupcu člena domácnosti /obaja rodičia/  (viď. nižšie)

      Zákonný zástupca dieťaťa doručí horeuvedené potvrdenia alebo čestné vyhlásenie na Mestský úrad Holíč – oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Bratislavská 5, Holíč, najneskôr  do 5.8. 2021.

      V opačnom prípade nebude možné poskytnúť dotáciu na stravu a za stravu bude zákonný zástupca dieťaťa platiť príspevok na stravovanie.

      Cestne_vyhlasenie_dotacie.doc​​​​​​​

          

     • Ocenenie úspešných žiakov školy

     • Dňa 30.6.2021 riaditeľka školy Mgr. Renáta Studeničová ocenila úspešných žiakov našej školy za školský rok 2020/21. Ocenenie si prevzali nasledovní žiaci: Tamara Bohušová, Margaréta Malachová, Nina Nemcová, Adam Šebesta /8.A/, Šimon Hajossy a Martin Ovečka /5.A/, Veronika Čáranová /9.A/  za výborný prospech a vzorné správanie, Tomáš Škrovan z 9.A za 1. miesto v okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku, za pomoc pri organizácii školských akcií a za rovesnícke vzdelávanie žiakov I. stupňa v rámci projektu Zelená škola, Frederik Bartošík, Linda Štrosová /3.B/ a Daniela Gombárová /6.A/ za 2. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hurbanov pamätník, Matej Bolf /3.B/ za reprezentáciu školy vo výtvarnej súťaži Suprhrdinovia v zdravotníctve, Lukáš Horínek z 8.A za 2. miesto v kategórii jednotlivcov Majstrovstiev SR v streľbe zo vzduchových zbraní. Pochvalu od RŠ si prevzala aj  Aneta Petriková /4.A/ za 1. miesto v literárnej súťaži Skalická poviedka a Klára Izabel Pašková /3.B/ za Cenu poroty v literárnej súťaži Skalická poviedka.

      Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

     • Výlet

     • Spoločný výlet 2.A a 2.B na farmu do Duboviec. Ďakujeme p. Kataríne Ondrušovej ml. za pekné dopoludnie a občerstvenie. Tešíme sa niekedy nabudúce.

     • Vyhodnotenie literárnej súťaže

     • Posledný deň školského roka sme vyhodnotili výsledky 2.ročníka literárnej súťaže Skalická poviedka. Žiačka 4.A triedy Aneta Petriková sa umiestnila na krásnom 1.mieste. Žiačke Klárke Izabel Paškovej bola udelená cena poroty. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa kreativity pri ďalšom písaní.

     • Turnaj v plachtovom volejbale

     • Dňa 28.6. 2021 sa na našej škole uskutočnil 1.ročník turnaja v Plachtovom volejbale. Súťažili medzi sebou 2 družstvá učiteľov a 2 družstvá žiakov 8.ročníka. Po vyrovnaných zápasoch zvíťazilo družstvo učiteľov v zložení: Lašáková, Horná, Neuročná a Bekešová. Na 2.mieste sa umiestnilo družstvo triedy 8.A v zložení: Hanzalíková, Jelenčík, Šebesta, Nádaský. Na 3.mieste sa umiestnilo opäť družstvo učiteľov v zložení: Duffková, Brunovský, Pochylý, Davidová -Valábiková. Riaditeľka školy ocenila víťazné družstvá.