PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Renáta Studeničová Finančná gramotnosť škôl 10 50
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Dana Janečková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 45
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Hana Škápiková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 15
Mgr. Katarína Vaňková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 30
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Finančná gramotnosť škôl 10
Emília Čáranová Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 1 32
Finančná gramotnosť škôl 0
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogická diagnostika 6
Mgr. Katarína Duffková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 70
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Čitateľská gramotnosť na hodinách slovenského jazyka 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Andrea Horná Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Jana Hrušecká Využívanie IKTv práci učiteľa 15 60
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Ing. Jana Ištvančinová PowerPoint v edukačnom procese 15 30
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Silvia Kečkešová Finančná gramotnosť škôl 0 32
Pedagogická diagnostika 6
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 1
Mgr. Mária Kondeková Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Ľubica Kotvanová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 63
Finančná gramotnosť škôl 10
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
PaedDr. Darina Langová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Adela Medlenová Rozvoj digitálnych kompetencií v elektronickej komunikácii 8 82
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Miroslava Mlčochová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 62
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogická diagnostika 6
Finančná gramotnosť škôl 10
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Mgr. Monika Neuročná Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8 63
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Elena Orlíková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 30
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Jana Pekárová Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Bibiána Petráková Finančná gramotnosť škôl 10 35
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Viera Pribylová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Miriam Ravasová Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0 40
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Finančná gramotnosť škôl 0
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Miroslava Repáňová Finančná gramotnosť škôl 10 10
Olga Surová Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15 62
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Pedagogická diagnostika 6
Finančná gramotnosť škôl 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Katarína Štrbová Využívanie IKTv práci učiteľa 15 68
Finančná gramotnosť škôl 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. 35
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Mgr. Renáta Tomašovičová Rozširujúce štúdium pre učiteľov v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis 60 60
Mgr. Ivana Vlková Využívanie IKTv práci učiteľa 15 60
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.10.2019