PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Dana Janečková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 30
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Mgr. Katarína Vaňková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 20
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Beáta Gahurová Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Silvia Kečkešová Pedagogická diagnostika 6 31
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Ľubomíra Kollárová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Ľudmila Majerčíková Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 15
PaedDr. Renáta Matúšková priznanie kreditov za rigoróznu skúšku 60 60
Miroslava Mlčochová Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15 21
Pedagogická diagnostika 6
Mgr. Andrea Ožóg Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Jana Pekárová Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 70
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Miriam Ravasová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0 0
Mgr. Miroslava Repáňová Finančná gramotnosť škôl 10 10
Olga Surová Pedagogická diagnostika 6 21
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Mgr. Renáta Tomašovičová Rozširujúce štúdium pre učiteľov v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis 60 60
Mgr. Ivana Vlková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 15
Mgr. Helena Vodičková Využitie myšlinkových máp v edukačnom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15


© aScAgenda 2023.0.1387 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.12.2022