PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Renáta Studeničová Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 30
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Dana Janečková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 45
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Katarína Vaňková Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 20
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Emília Čáranová Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 1 32
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogická diagnostika 6
Mgr. Katarína Duffková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 70
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Čitateľská gramotnosť na hodinách slovenského jazyka 15
Mgr. Andrea Horná Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jana Hrušecká Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Ing. Jana Ištvančinová Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15 15
Silvia Kečkešová Finančná gramotnosť škôl 0 32
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogická diagnostika 6
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 1
Mgr. Mária Kondeková Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Ľubica Kotvanová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 53
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
PaedDr. Darina Langová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Adela Medlenová Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 82
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj digitálnych kompetencií v elektronickej komunikácii 8
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Miroslava Mlčochová Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15 52
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Pedagogická diagnostika 6
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Mgr. Monika Neuročná Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 63
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Elena Orlíková Využívanie IKTv práci učiteľa 15 30
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Jana Pekárová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 60
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Bibiána Petráková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 25
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Miriam Ravasová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0 40
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Miroslava Repáňová Finančná gramotnosť škôl 10 10
Olga Surová Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21 52
Pedagogická diagnostika 6
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Katarína Štrbová Využívanie IKTv práci učiteľa 15 23
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Mgr. Renáta Tomašovičová Rozširujúce štúdium pre učiteľov v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis 60 60
Mgr. Ivana Vlková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 60
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15


© aScAgenda 2020.0.1220 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2020