PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Dana Janečková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 45
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Katarína Vaňková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 20
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Katarína Duffková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 40
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Jana Hrušecká Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 30
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Silvia Kečkešová Pedagogická diagnostika 6 21
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Mgr. Ľubomíra Kollárová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Ľudmila Majerčíková Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 30
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Miroslava Mlčochová Pedagogická diagnostika 6 21
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Mgr. Monika Neuročná Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Andrea Ožóg Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jana Pekárová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 30
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Miriam Ravasová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 40
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Mgr. Miroslava Repáňová Finančná gramotnosť škôl 10 10
Olga Surová Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15 21
Pedagogická diagnostika 6
Mgr. Renáta Tomašovičová Rozširujúce štúdium pre učiteľov v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis 60 60
Mgr. Lukáš Vašíček Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 15
Mgr. Ivana Vlková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 45
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15


© aScAgenda 2022.0.1358 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2022