PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Renáta Studeničová Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 50
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Dana Janečková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 45
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Katarína Vaňková Finančná gramotnosť škôl 10 30
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Emília Čáranová Finančná gramotnosť škôl 0 32
Pedagogická diagnostika 6
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 1
Mgr. Katarína Duffková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 70
Čitateľská gramotnosť na hodinách slovenského jazyka 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Andrea Horná Digitalizácia učebných materiálov 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Jana Hrušecká Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Ing. Jana Ištvančinová Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15 30
PowerPoint v edukačnom procese 15
Silvia Kečkešová Pedagogická diagnostika 6 32
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 1
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Finančná gramotnosť škôl 0
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Mária Kondeková Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Ľubica Kotvanová Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 63
Finančná gramotnosť škôl 10
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
PaedDr. Darina Langová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Adela Medlenová Rozvoj digitálnych kompetencií v elektronickej komunikácii 8 82
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Miroslava Mlčochová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 62
Pedagogická diagnostika 6
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Monika Neuročná Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 63
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Elena Orlíková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 30
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Jana Pekárová Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Bibiána Petráková Finančná gramotnosť škôl 10 35
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Viera Pribylová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Miriam Ravasová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 40
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Finančná gramotnosť škôl 0
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0
Mgr. Miroslava Repáňová Finančná gramotnosť škôl 10 10
Olga Surová Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21 62
Pedagogická diagnostika 6
Finančná gramotnosť škôl 10
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Hana Škápiková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 15
Mgr. Katarína Štrbová Využívanie IKTv práci učiteľa 15 68
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. 35
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Renáta Tomašovičová Rozširujúce štúdium pre učiteľov v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis 60 60
Mgr. Ivana Vlková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 60
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15


© aScAgenda 2020.0.1198 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2020