PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Renáta Krajčovič Studeničová Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 60
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Dana Janečková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 45
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Katarína Vaňková Finančná gramotnosť škôl 10 35
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. 5
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Beáta Gahurová Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Mgr. Jana Hrušecká Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 60
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Drahomíra Hyžová Výkonová motivácia žiakov a žiačok v primárnom vzdelávaní 0 0
Ing. Jana Ištvančinová PowerPoint v edukačnom procese 15 30
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Silvia Kečkešová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 31
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogická diagnostika 6
Mgr. Mária Kondeková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 60
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ľubica Kotvanová Využívanie IKTv práci učiteľa 15 63
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Finančná gramotnosť škôl 10
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
PaedDr. Renáta Matúšková priznanie kreditov za rigoróznu skúšku 60 60
PaedDr. Adela Medlenová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 82
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Rozvoj digitálnych kompetencií v elektronickej komunikácii 8
Miroslava Mlčochová Finančná gramotnosť škôl 10 62
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Ľudové zvyky, tradície, remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogická diagnostika 6
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Mgr. Monika Neuročná Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8 63
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Andrea Ožóg Využívanie IKTv práci učiteľa 15 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Miriam Ravasová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 40
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Finančná gramotnosť škôl 0
Mgr. Miroslava Repáňová Kurikulum predmetu náboženskej výchovy. 15 30
Finančná gramotnosť škôl 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov. 5
Mgr. Renáta Šimeková Etická výchova pre primárne vzdelávanie. 25 30
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. 5
Mgr. Martina Šipoldová Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 0 0
Tvorba testov a učebných podkladov na vyučovaciu hodinu pomocou IKT na ZŠ 0
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní 0
Programovanie v jazyku Scratch 0
Mgr. Katarína Štrbová Využívanie IKTv práci učiteľa 15 68
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Finančná gramotnosť škôl 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT. 35
Mgr. Renáta Tomašovičová Rozširujúce štúdium pre učiteľov v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis 60 120
Rozširujúce štúdium pre učiteľov v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis 60
Mgr. Lukáš Vašíček Finančná gramotnosť škôl 10 65
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Ivana Vlková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 60
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Využívanie IKTv práci učiteľa 15
Mgr. Helena Vodičková Využitie myšlinkových máp v edukačnom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15


© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.02.2024