• Škola demokracie, alebo škola nie je len o učení sa v lavici.

     So začiatkom nového školského roka začína na našej škole pod vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Neuročnej svoju činnosť žiacky parlament. Možno si mnohí z Vás kladú otázku: Čo je žiacky parlament? Môžeme ho definovať ako samosprávnu skupinu detí, ktoré vyjadrujú názory a záujmy svojich spolužiakov na pôde parlamentu, okrem toho predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

     Žiacky parlament by mal tvoriť medzičlánok medzi učiteľmi a žiakmi. V dnešnej modernej dobe, ktorá sa bezprostredne dotýka i školstva, je prejavom humanizácie na školách. Fungovanie školského parlamentu je základným znakom demokratizácie a modernizácie súčasnej školy 21. storočia. Práve preto sme sa aj my rozhodli túto myšlienku efektívne realizovať v procese výchovy i vzdelávania a viesť našich žiakov k tomu, aby sme ich naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti, nedisciplinovanosti a k „zlému správaniu“.

     V neposlednom rade je naším cieľom naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory a vypočuť si názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej triede a škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť, a umožniť ich sebarealizáciu. Zážitkovou formou si žiaci vyskúšajú školu demokracie i života. Jedným z hlavných cieľov je odstránenie bariéry učiteľ – žiak, čo prispieva k samostatnému zmýšľaniu a konaniu, dúfame, že sa postupne odstránia vzájomné nedorozumenia a bude sa im predchádzať.

     Zástupcovia jednotlivých tried sa budú aktívne zúčastňovať na chode školy a s pomocou nás, učiteľov, organizovať na škole rôzne podujatia a akcie. Veď predsa škola nie je len o učení sa, ale aj o budovaní si kamarátstiev a vytváraní si pozitívnej klímy na škole.