• Imatrikulácia prvákov trocha inak

     • I keď nám súčasná epidemiologická situácia nedovolila zrealizovať slávnostnú imatrikuláciu v tradičnom štýle za prítomnosti rodičov, starých rodičov a spolužiakov z ostatných tried, rozhodli sme sa prijať prvákov do školskej rodiny za dodržania platných opatrení. Dňa 28. 9. sme po veľkej prestávke zavítali do jednotlivých tried našich najmenších, aby sme ich za účasti vedenia školy a predstaviteľov mesta slávnostne imatrikulovali. Žiakom sa prihovorili pani riaditeľka, pán primátor a zástupcovia deviatakov, ktorí im ponúkli svoju pomocnú ruku.

      Nechýbal ani symbolický akt pasovania veľkou ceruzou a obdarovanie peknou ilustrovanou knihou z rúk primátora Zdenka Čambala, ktorá im bude túto výnimočnú chvíľu navždy pripomínať. Svoju bystrosť a šikovnosť preukázali našim hosťom krátkym kultúrnym vstupom, za ktorý si vyslúžili uznanie a potlesk. Po zložení sľubu prvákov dostali od pani riaditeľky sladkú odmenu v podobe lákavej a chutnej torty.     

      Veríme, že sa našim prváčikom tento zážitok z prijatia do cechu žiakov ZŠ Bernolákova vryje hlboko do pamäti, budú sa do školy vždy tešiť a budú robiť radosť svojim rodičom i pani učiteľkám.

     • Vyučovanie od 21.9.2020

     • Vážení rodičia, od 21.9.2020 bude zrušené skrátené vyučovanie. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu. Ďalej bude obnovená ranná prevádzka ŠKD od 6.00 hod.  

      Ak žiak je neprítomný v škole 3 a viac dní, musí pri nástupe priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

       

     • Oznam ŠJ

     • V nadväznosti na aktuálnu situáciu s ochorením COVID – 19, je možné v prvý deň choroby dieťaťa neodhlásenú stravu odobrať v školskej jedálni v čase od 14,00 – 14,30 hod.

     • Oznam pre rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD

     • Oznamujeme rodičom, že ranná prevádzka ŠKD bude zrušená v termíne od 3.9. do 18.9. 2020.

      Žiadame rodičov, aby zvážili nutnosť účasti svojich detí v ŠKD v termíne od 3.9. do 18.9.2020, kedy platia sprísnené opatrenia z dôvodu šírenia COVID - 19.

     • Školský rok 2020/2021

     • sa začína 2.9.2020  bez slávnostného otvorenia predstaviteľmi Mesta Holíč.

      Program prvého dňa je nasledovný:

      8.00 hod. - stretnutie triednych učiteliek s prvákmi na školskom dvore

      8.00 hod. - nástup žiakov 2.- 9.ročníka do tried

      8.00 -8.45 hod. - slávnostný príhovor riaditeľky školy, príhovor triednych učiteľov a organizačné pokyny na ďalšie dni

      ODPORÚČANIE: Žiadame rodičov, aby zvážili nutnosť účasti svojich detí v ŠKD v termíne od 3.9. do 18.9.2020, kedy platia sprísnené opatrenia z dôvodu šírenia COVID - 19.

      Otvorenie prebieha za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení. Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

      Prosíme rodičov, aby si naštudovali nasledovné usmernenie:

      Usmernenia_pre_rodicov.pdf​​​​​​​
     • Začiatok školského roka 2020/21

     • Vážení rodičia,

      pri nástupe vášho dieťaťa do školy 2.9. 2020 ste povinní vyplniť Zdravotný dotazník. 

      Uvedené tlačivo si môžete stiahnuť TU:

      Zdravotny_dotaznik.docx

      Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni vyplňte tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Uvedené tlačivo si môžete stiahnuť tu:

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

      Bližšie informácie o nástupe žiakov do školy  a organizácii vyučovania uverejníme na stránke školy posledný augustový týždeň.

                                                                  Mgr. Studeničová Renáta

                                                                  riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v Školskej jedálni Holíč počas školského roku 2020/2021, že od 20.8.2020 v čase od 8,00 – 13,00 hod. je možné odovzdať vyplnenú prihlášku v kancelárii ŠJ.

      Tlačivo prihlášky si môžete stiahnuť tu

       zapismy_listok.pdf alebo pri vchode do ŠJ.

     • Rozlúčka deviatakov

     • Posledný stisk ruky,

      úsmev na rozlúčku

      alebo slzy možno, snáď,

      veď posledný raz

      chytíme do rúk kľučku,

      ktorú sme stlačili tisíckrát.

       

      Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou.

      Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročovali ďalej. Musia vykročiť každý svojou cestou, za ďalším životným „bojom“. Jedna kapitola knihy sa zatvára a jedna otvára. Nám neostáva nič iné ako popriať im na ich ceste veľa šťastia, ďalších úspechov a nových priateľstiev.

     • Rozlúčka štvrtákov

     • Veselé, zábavné, vtipné, poučné i sladké dopoludnie prežili žiaci 4. ročníkov.

      Dňa 25.6.2020 sa uskutočnila rozlúčka štvrtákov s prvým stupňom ZŠ. Lúčili sa žiaci IV. A pod vedením p. uč. Duffkovej, žiaci IV. B pod vedením p. uč. Šimekovej a žiaci IV. C pod vedením p. uč. Vlkovej.

      Štyri roky spoločného putovania ubehli veľmi rýchlo.

      Štvrtáci si zaspomínali na svoje nesmelé začiatky, na prvé písmenká abecedy, na prvé vypočítané príklady, na prvé prečítané riadky v Šlabikári .......

      Spolu si prezreli videoprezentácie zo štyroch rokov školských a mimoškolských činností.

      Triedne učiteľky zaželali ,, svojim štvrtákom“  do ďalších školských dní a rokov na II. stupni ZŠ veľa zdravia, trpezlivosti, veľa chuti do učenia a v žiackej knižke len a len samé dobré známky.

       

       

                                                                 Tr. uč. Duffková, Šimeková, Vlková

       

       

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Bernolákova 5 oznamuje žiakom a rodičom, že z dôvodu nízkeho počtu prihlásených žiakov sa vyučovanie od 22.6.2020 pre žiakov 6. - 9. ročníka neuskutoční.

      Učebnice sa budú odovzdávať po nástupe do školy v septembri a vysvedčenia sa budú vydávať pre všetkých žiakov 1. - 9. ročníka dňa 30.6.2020 o 8.00 hod v jednotlivých triedach.

      Žiaci 9. ročníka odovzdajú učebnice dňa 25.6.2020 vo štvrtok o 9.00 hod.

     • Otvorenie školy od 22. 6.2020 pre triedy 6.-9.ročníka

     • Vážení rodičia,

      Od 22.6.2020 budú otvorené školy pre žiakov 6. – 9. ročníka. Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu, potrebujeme od Vás informáciu o záväznom prihlásení žiaka na vzdelávanie a to nasledovne:

      • Mám záujem nastúpiť do školy od 22.6. 2020,
      • Nemám záujem nastúpiť do školy od 22.6. 2020,
      • Mám záujem o stravovanie v školskej jedálni
      • Nemám záujem o stravovanie v školskej jedálni

      Prosíme rodičov, aby vyplnili záväznú prihlášku na Edupage do 16.6. 2020. (prihlasovanie).

     • Oznam

     • Od 15.6. sa ruší ranný filter, do školy žiaci môžu prichádzať priebežne od 7.45 do 8.00.

      Vyučovanie sa začína o 8.00 hod.

     • Blokové vyučovanie v 1.B triede.

     • Predmet: Prvouka + prierezové témy / environmentálna výchova, regionálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj/. Ročník: Prvý.  Tematický celok: Kráľovstvo rastlín. Téma: Môj malý herbár. Čas: 180 minút.

      Postup: Úvodom blokového vyučovania sme si pozreli prezentáciu o rastlinách, vyriešili kvíz a oboznámili sa s tvorbou herbára.  Deti si pripravili  pomôcky -výkresy, lepidlá, nožnice, farbičky a vyrazili sme do prírody zbierať rastlinky. Vybrali sme si krásne okolie zámku, kde žiaci nazbierali veľa materiálu k tvorbe herbárov. Pomaličky začali vznikať zaujímavé stránky plné farebných rastlín. Pri práci si deti navzájom pomáhali, vymieňali si kvetinky a spolupracovali. Keď sme sa vrátili do školy, žiaci si napísali názvy rastlín do herbárov. Na záver prebehla prezentácia prác všetkých detí.

     • Prvý deň v škole

     • Včera sme po prerušení prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie opäť zasadli do školských lavíc....Po absolvovaní ranného filtra, ktorý spočíval v meraní telesnej teploty detí bezkontaktnými teplomermi a v dezinfekcii rúk, žiaci odchádzali v sprievode triednych učiteliek do svojich tried. Výchovno – vzdelávací proces sme začali obľúbenými rannými komunitami, aby sme nenásilnou formou preladili deti na vyučovanie.

      Keďže prvý deň nástupu do školy bol aj Medzinárodným dňom detí, rozhodli sme sa pripraviť pre deti malé prekvapenie v podobe hier, súťaží a sladkej odmeny. Nešlo o tradičnú hromadnú akciu, na ktorú sme všetci zvyknutí, vypracovaný časový harmonogram tried a dodržanie hygienických a protiepidemiologických opatrení nám umožnil zrealizovať akciu s hladkým priebehom v uvoľnenej a príjemnej atmosfére. Deťom sme popriali všetko najlepšie k MDD, pohodu, radosť a úsmev na perách, aby sme spoločnými silami úspešne ukončili tento náročný školský rok 2019/2020.

      Do galérie Ranný filter boli pridané fotografie.

    • Otvorenie školy od 1.6.2020
     • Otvorenie školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia,

      Od 1.6.2020 budú otvorené školy pre žiakov 1. – 5. ročníka. Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu, potrebujeme od Vás informáciu o záväznom prihlásení dieťaťa na vzdelávanie a to nasledovne:

      • áno, prihlasujem svoje dieťa do školy a zároveň do školského klubu detí (ŠKD) – dieťa bude  chodiť do školy a zároveň popoludní do ŠKD,
      • áno, prihlasujem svoje dieťa do školy bez ŠKD – dieťa bude chodiť do školy a po skončení školy pôjde domov,
      • určite nepošlem dieťa do školy – dieťa sa bude individuálne vzdelávať doma.

      Prosíme rodičov, aby vyplnili záväznú prihlášku na Edupage do 22.5.2020. (prihlasovanie).

      Krátke informácie o upravenom výchovno – vzdelávacom procese:

      • Škola bude mať prevádzku od 7.30 do 16.00 hod.
      • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.30. Triedy 1.C, 2.C, 3.C a žiaci 5. ročníka pôjdu hlavným vchodom z dvora, ostatné triedy vchodom z prístavby podľa nasledovného harmonogramu:
      1. ročník – 7.30 hod.
      2. ročník – 7.45 hod.
      3. ročník – 8.00 hod.
      4. ročník – 8.15 hod.
      5. ročník – 8.15 hod.
      • Prvý deň pri vstupe do školy žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (bez neho nebude prijaté do školy), bude mu odmeraná teplota a dezinfikované ruky.
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiakaVyhlasenie.pdf
      • V prípade, že žiak bude chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
      • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi odmeraná teplota a dezinfikované ruky.
      • Žiak si prinesie každý deň do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek.
      • Vyučovací proces bude realizovaný formou blokového vyučovania a dĺžku vyučovacích hodín si určí učiteľ. 1. a 2. ročník bude mať 4 vyučovacie hodiny ( koniec o 11.35 hod.), 3. – 5. ročník bude končiť 5. vyučovacou hodinou o 12.30 hod.
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
      • Žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch, v triede rúška nemusia nosiť.
      • ŠKD bude fungovať do 16.00 hod.
      • Ročníky 6. – 9. pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.
      • Pre ročníky 1. – 5. bude pokračovať dištančné vzdelávanie po dohode s učiteľom.
      • Žiaci 1. – 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.
      • Skupiny na vyučovanie budú vytvárané do počtu 20 žiakov.

      Prosíme rodičov, aby obratom zodpovedne rozhodli o záväznom prihlásení svojho dieťaťa do školy. Je možné, že z bezpečnostných, personálnych alebo kapacitných dôvodov nebude možné dieťa neskôr začleniť do skupiny.

      V Holíči 19.5.2020 

       Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Vedúca Školskej jedálne oznamuje rodičom zapísaných žiakov v školskej jedálni Holíč, že v prípade záujmu o odoberanie stravy od  1.6.2020 je potrebné dieťa prihlásiť v dňoch od 25. – 27.5.2020 v čase od 8,00 hod – 13,00 hod. Na telefónnych číslach 034 668 2644, 0918 729 675 aj sms.

     • Korona prázdniny

     • Odrazu sme museli zastaviť všetku svoju bežnú rutinu, od kamarátov v škole po šport a iné aktivity, a teraz sedíme doma každý deň a snažíme sa pracovať.

      A takto vyzerajú naše pracovné dni.

      Deti posielajte svoje fotografie svojim triednym učiteľkám a my ich zverejníme.

      Do galérie "Korona prázdniny" boli pridané fotografie.

     • Deň Zeme

     • 22.apríl 2020 - Deň Zeme si pripomíname 50 rokov. Každoročne si tento sviatok pripomíname spolu so svojimi žiakmi rôznymi aktivitami, aby sme si uvedomili našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám poskytuje. Pri tejto príležitosti sme aj bez účasti našich žiakov zasadili okrasný strom.

      Boli by sme radi, aby ste aj vy urobili niečo pre našu Zem, napr. zasaď rastlinku, bylinku, malý stromček, počas vychádzky pozbieraj odpadky...