• Prerušenie vzdelávania v 1.A

     • Riaditeľka školy prerušuje vyučovanie pre žiakov 1.A triedy od 11.9. do 23.9. 2021 vrátane, z dôvodu pozitívne testovaného žiaka tejto triedy na COVID 19. Vyučovanie začne v piatok 24.9. 2021. Počas tejto doby bude vyučovanie pokračovať dištančnou formou. Bližšie informácie Vám poskytne triedna učiteľka cez edupage. (prihlasovacie údaje na ZOOM a rozvrh hodín).

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vo štvrtok, 2. septembra 2021 o 8.00 h., sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie šk. roka 2021/22 za účasti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a ďalších hostí. Okrem slávnostných príhovorov si prítomní rodičia a žiaci vypočuli krátke recitačno-hudobné pásmo ako motivačné spríjemnenie prvých školských chvíľ. Ešte raz prajeme všetkým žiakom a ich učiteľom, aby im škola prinášala veľa potešenia a radosti z úspechov.

     • POZOR ZMENA VÝŠKY POPLATKU V ŠKD

     • Spôsob platby platný od 01.09. 2021 (POZOR ZMENA !!! )

      Platby za pobyt Vášho dieťaťa v ŠKD sa budú realizovať 2x počas školského roka do 10-teho v mesiaci – vždy na príslušný polrok ( nie mesačne)

      1. platba bude zrealizovaná v dobe od 01.09. do 10.09. 2021 na prvých  päť mesiacov šk. roka ( september 2021 až  január 2022, nie v auguste)
      2. platba bude zrealizovaná v dobe od 01.01. do 10.01. 2022 na druhých  päť mesiacov šk. roka (február 2022 až  jún 2022, nie v decembri)

      Platby môžete realizovať zadaním jednorazového príkazu v banke, internet bankingom, hotovostným vkladom v banke, alebo poštovou poukážkou, kde vypíšete všetky náležitosti vrátane mena a priezviska dieťaťa a variabilného symbolu.

      Pri hotovostných platbách vkladom do banky je potrebné taktiež zadať správny VS a celé meno dieťaťa.

      Žiadame rodičov, aby pri úhradách školného zadávali správne variabilný symbol ( bude vášmu dieťaťu pridelený ) a do textu celé meno a priezvisko dieťaťa ( nie rodiča) – predídete tak nedorozumeniam  pri identifikácii platieb.

      Výška školného (POZOR ZMENA !!! )

      Školné:  žiak 12 €/mesiac + ďalší súrodenec 8 €/mesiac

                    deti v hmotnej núdzi 8 €/mesiac 

      č. účtu v tvare IBAN: SK29 0200 0000 0025 3413 9751

      Meno a priezvisko:

      VS:

      Školné sa platí bez ohľadu na to, či dieťa chodí 1 deň alebo celý mesiac, suma je stanovená jednotne. Pri chorobe alebo iných prekážkach, kedy dieťa nenavštevuje ŠKD po dobu 30 dní po sebe,  je možné písomne požiadať o vrátenie školného, ktoré bude zúčtované po uplynutí školského roka do konca septembra  a bude zaslané na váš účet.

      Žiakom, ktorí už majú pridelený variabilný symbol, zostáva nezmenený.

      Žiakom  1. ročníka bude pridelený variabilný symbol pri nástupe do školy

      V prípade neuhrádzania poplatkov porušíte poriadok školy a Vaša dieťa môže byť vyradené

      zo ŠKD.

      • Oznam o spôsobe platby a žiadosť na stiahnutie o vrátení školného je zverejnený na internetovej stránke našej školy www.zs-holic.edupage.org

       

       

     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      s blížiacim sa  začiatkom školského roka, Vás chceme informovať o organizácii prvých školských dní.  V dôsledku šírenia nákazy COVID -19 sme opäť museli pristúpiť k sprísneným opatreniam.

      Organizácia prvého dňa v škole:

      • Nástup do školy žiaci 1. ročníka o 8.00 hod., žiaci 2. – 9. ročníka o 9.00 hod.
      • Rodičia s prvákmi sa stretnú s triednymi učiteľkami na školskom dvore, kde bude slávnostné privítanie prvákov. Do budovy školy následne pôjdu prváci s pani učiteľkami do triedy a rodičia si v tomto čase môžu prihlasovať dieťa do ŠKD a ŠJ. Prihlasovanie detí do ŠKD bude vo vestibule hlavnej budovy. Do budovy vstupujú všetci s rúškom a po dezinfekcii rúk. Približne o 9.00 hod. pôjdu do tried rodičia a deti si preberú pani vychovávateľky.
      • Prevádzka ŠKD bude pre žiakov 1. – 3. ročníka. Rodičia žiakov 2. – 3. ročníka prídu prihlásiť svoje dieťa do ŠKD 2.9.2021.
      • Žiaci 2.- 9. ročníka vstupujú do budovy školy s rúškom a po dezinfekcii rúk o 9.00 hod.
      • Žiaci prinesú vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré je možné vyplniť aj elektronicky na webovej stránke našej školy po prihlásení.
      • Rodičia nevstupujú do budovy školy.

      Organizácia vyučovania  3. 9.2021:

      • Od  3.9. 2021 sa pre všetkých žiakov začína vyučovanie o 8.00 hod.
      • Prevádzka ŠKD začína v tento deň od 6.00 hod. do 16.00 hod.
      • Žiaci 1. ročníka budú mať 3 vyučovacie hodiny.
      • Žiaci 2. – 4.ročníka budú mať 4 vyučovacie hodiny.
      • Žiaci 5. – 6.ročníka  končia o 12.15 hod.
      • Žiaci 7.-9.ročníka  končia o 12.30 hod.
      • V triedach budú len triedni učitelia.

           Organizácia vyučovania v čase od 6.9.2021:

      • Žiaci 1. ročníka končia vyučovanie  3 vyučovacou hodinou o 10.40 hod./6. a 7.9.2021/
      • Žiaci 2. – 9. ročníka sa budú vyučovať podľa platného rozvrhu hodín.

      Hygienické pokyny:

      • Všetci žiaci nosia do školy 2 rúška a balíček hygienických vreckoviek.
      • V spoločných priestoroch interiéru školy všetci nosia rúška.
      • Žiaci  počas vyučovania musia nosiť rúško.
      • Pri kýchaní a kašľaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou.
      • Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy.
      • Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa  a tváre.
      • Dezinfekcia spoločných priestorov  sa realizuje podľa aktuálnych usmernení UVZ SR.
      • Osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID – 19 (zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, hnačka, bolesti hlavy) nesmie vstúpiť do školy.
      • Pokiaľ žiak vykazuje príznaky infekcie počas vyučovania, bude nutné ho umiestniť do  samostatnej miestnosti a kontaktovať jeho zákonných zástupcov kvôli jeho okamžitému vyzdvihnutiu zo školy. Rodič kontaktuje detského lekára telefonicky a dodržiava jeho pokyny. Bezodkladne oboznámi školu so situáciou.
      • Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá.

       

      V Holíči 25.8.2021                                                                    Mgr. Renáta Krajčovič Studeničová

                                                                                                     riaditeľka školy                                  

       

       

     • Oznam ŠJ

     • Oznamujeme rodičom žiakov, že v prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni Holíč, si aktuálny zápisný lístok na školský rok 2021/2022 môžu stiahnuť na stránkach školy, alebo vyzdvihnúť pri vstupe do ŠJ.

      Zápisné lístky na stravovanie môžete priniesť do kancelárie ŠJ od 16.8.2021 v čase od 8,00hod. do 14,00hod.

      zapisny_listok.pdf

     • OZNAM PRE RODIČOV – DOTÁCIE

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú  účinnosť nové právne úpravy zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorými  sa menia podmienky dotácií na stravu v školskej jedálni.

      Od nového školského roku 2021/2022 sa jedná najmä o nasledovné zmeny:

      • ukončenie plošného poskytovania dotácii na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
      • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytovanie dotácie a tou sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      V tejto súvislosti upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, že k poskytnutiu dotácii na stravu od 1.9.2021 je potrebné  predložiť:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, (vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
      • čestné prehlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa každého zákonného zástupcu člena domácnosti /obaja rodičia/  (viď. nižšie)

      Zákonný zástupca dieťaťa doručí horeuvedené potvrdenia alebo čestné vyhlásenie na Mestský úrad Holíč – oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Bratislavská 5, Holíč, najneskôr  do 5.8. 2021.

      V opačnom prípade nebude možné poskytnúť dotáciu na stravu a za stravu bude zákonný zástupca dieťaťa platiť príspevok na stravovanie.

      Cestne_vyhlasenie_dotacie.doc​​​​​​​

          

     • Ocenenie úspešných žiakov školy

     • Dňa 30.6.2021 riaditeľka školy Mgr. Renáta Studeničová ocenila úspešných žiakov našej školy za školský rok 2020/21. Ocenenie si prevzali nasledovní žiaci: Tamara Bohušová, Margaréta Malachová, Nina Nemcová, Adam Šebesta /8.A/, Šimon Hajossy a Martin Ovečka /5.A/, Veronika Čáranová /9.A/  za výborný prospech a vzorné správanie, Tomáš Škrovan z 9.A za 1. miesto v okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku, za pomoc pri organizácii školských akcií a za rovesnícke vzdelávanie žiakov I. stupňa v rámci projektu Zelená škola, Frederik Bartošík, Linda Štrosová /3.B/ a Daniela Gombárová /6.A/ za 2. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hurbanov pamätník, Matej Bolf /3.B/ za reprezentáciu školy vo výtvarnej súťaži Suprhrdinovia v zdravotníctve, Lukáš Horínek z 8.A za 2. miesto v kategórii jednotlivcov Majstrovstiev SR v streľbe zo vzduchových zbraní. Pochvalu od RŠ si prevzala aj  Aneta Petriková /4.A/ za 1. miesto v literárnej súťaži Skalická poviedka a Klára Izabel Pašková /3.B/ za Cenu poroty v literárnej súťaži Skalická poviedka.

      Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

     • Výlet

     • Spoločný výlet 2.A a 2.B na farmu do Duboviec. Ďakujeme p. Kataríne Ondrušovej ml. za pekné dopoludnie a občerstvenie. Tešíme sa niekedy nabudúce.

     • Vyhodnotenie literárnej súťaže

     • Posledný deň školského roka sme vyhodnotili výsledky 2.ročníka literárnej súťaže Skalická poviedka. Žiačka 4.A triedy Aneta Petriková sa umiestnila na krásnom 1.mieste. Žiačke Klárke Izabel Paškovej bola udelená cena poroty. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa kreativity pri ďalšom písaní.

     • Turnaj v plachtovom volejbale

     • Dňa 28.6. 2021 sa na našej škole uskutočnil 1.ročník turnaja v Plachtovom volejbale. Súťažili medzi sebou 2 družstvá učiteľov a 2 družstvá žiakov 8.ročníka. Po vyrovnaných zápasoch zvíťazilo družstvo učiteľov v zložení: Lašáková, Horná, Neuročná a Bekešová. Na 2.mieste sa umiestnilo družstvo triedy 8.A v zložení: Hanzalíková, Jelenčík, Šebesta, Nádaský. Na 3.mieste sa umiestnilo opäť družstvo učiteľov v zložení: Duffková, Brunovský, Pochylý, Davidová -Valábiková. Riaditeľka školy ocenila víťazné družstvá. 

     • Deti pomáhajú

     • Triedy 2.A a 2.B sa zapojili do zbierky pre ľudí, ktorým tornádo vo štvrtok zničilo domovy a všetko, čo roky budovali. Ďakujeme všetkým deťom aj rodičom, ktorí prispeli. Deti mali radosť, že pomohli.

     • Na výlet vláčikom

     • Detí 3.C sa dnes vybrali na výlet vláčikom do Kútov. Na stanici nás privítal pán prednosta  Peter Rajčãk, deťom ochotne poukazoval priestory železničnej stanice. Deti mali veľa otázok na ktoré im ochotne odpovedali aj zamestnanci riadiaceho centra. Za ich ochotu im ďakujeme.

     • Chemická rozprávka

     • V rozprávkach vždy vyhrá dobro nad zlom, tak to bolo aj v našej rozprávke. Avšak naša rozprávka, ktorú si pripravili žiaci deviateho ročníka pre žiakov I. stupňa bola chemická. Snažili sme sa spojiť zaujímavé chemické pokusy s dejom rozprávky, ktorý si napísali sami žiaci. Veľmi nás teší, že žiaci prvého stupňa sa spolu s deviatakmi preniesli do sveta rozprávky a hravou formou nám pomohli odkliať princeznú

     • Hurbanov pamätník

     • Dňa 22.06.2021 sa vo Františkánskom kláštore v Skalici uskutočnilo okresné kolo v prednese umeleckého textu Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovali: Linda Štrosová a Frederik Bartošík z 3.B, Daniela Gombárová zo 6.A a Denis Ivan zo 6.B. Linda, Frederik a Daniela získali každý vo svojej kategórii krásne druhé miesto. Všetci si z tejto súťaže zobrali krásne zážitky a cenné skúsenosti, ktoré im pomôžu v ďalšom napredovaní.

     • Vyhodnotenie súťaže

     • V pondelok 14.06.2021 boli poslednýkrát v tomto školskom roku pani riaditeľkou vyžrebovaní dvaja výhercovia, ktorí sa zúčastnili súťaže uverejnenej v Bernoláčiku. Stali sa nimi Timea Mucsková zo 4.A a Alex Dávidek zo 6.A. Nové čísla školského časopisu budú vychádzať v ďalšom školskom roku a určite v nich budú zaujímavé súťaže, na ktorých sa môžete všetci zúčastniť. Všetkým súčasným i budúcim čitateľom prajeme krásne prázdniny a budeme sa na vás tešit znovu v septembri.

     • Batikovanie

     • Batikovanie je starobylá remeselná technika využívaná pri zdobení a farbení rôznych predmetov, najmä textílií. Pomocou batiky zdobili látky rôzne národy už pred viac ako 2 000 rokmi.

      Naši štvrtáci si toto starobylé umenie osvojili a každý si vytvoril svoje originálne tričko.                                                                                                                                                                                                                              

     • Rovesnícke vzdelávanie

     • V rámci programu Zelená škola si žiak 9.A Tomáš Škrovan pripravil prezentáciu, kde mladších žiakov informoval o programe Zelená škola, do ktorého sme sa v tomto školskom roku zapojili. Prezentáciu obohatil informáciami o zvieratách žijúcich v našom okolí. Žiakov pútavá prezentácia zaujala a obohatila o nové poznatky.