• Platba za ŠKD

     • Vážení rodičia,

      do konca januára 2021 je potrebné uhradiť školné za mesiace február - jún 2021. Finančné prostriedky za obdobie, kedy Vaše dieťa nebude navštevovať ŠKD z dôvodu epidemiologickej situácie Vám budú vrátené po skončení školského roka.

       

     • Vzdelávanie žiakov v ŠKD rodičov kritickej infraštruktúry

     • Vážení rodičia,

      nakoľko škola môže otvoriť ŠKD pre rodičov kritickej infraštruktúry, ponúkame Vám možnosť prihlásiť svoje dieťa do ŠKD, ktorého prevádzka bude v čase od 8.00 do 15.00 hod. Upozorňujeme Vás, že školská jedáleň z technických príčin bude uzatvorená, nakoľko prebieha oprava strechy. Prihlasovanie bude možné v čase do utorka 19.1.2021 do 18.00 hod. mailom: riaditel@zs-holic.sk . Pri prihlasovaní prosím uveďte pracovné zaradenie oboch rodičov a telefonický kontakt na Vás.

      V prípade nedostatočného záujmu nebude prevádzka ŠKD otvorená. 

     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v týždni od 18.1 do 22.1. 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre žiakov I. aj II. stupňa základnej školy.

      https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

      • Žiaci pokračujú vo vzdelávaní podľa rozvrhu hodín pre dištančné vzdelávanie.
      • Ukončenie I. polroku školského roku 2020/21 bude ku dňu 31.1.2021. Termín klasifikácie budeme predlžovať žiakom, ktorí sa z určitých osobných dôvodov nemohli vzdelávať dištančným spôsobom a neplnili si svoje povinnosti.
      • Dňa 25.1.2021 bude zasadať pedagogická rada, ktorá zhodnotí klasifikáciu žiakov za I. polrok šk. roku 2020/21.
      • Informáciu o polročných známkach nájdete na Edupage. Žiaci nedostanú výpisy známok v papierovej podobe tento polrok. Ak niekto potrebuje polročné vysvedčenie na oficiálnom tlačive, tak musí písomne o to požiadať.
     • Dištančné vyučovanie

     • Od 11.januára 2021 sa začína vyučovanie dištančnou formou pre všetkých žiakov školy. I.stupeň sa bude vyučovať podľa rozvrhu hodín uvedeného nižšie. II.stupeň pokračuje vo výučbe podľa rozvrhu ako doteraz.

      Triedni učitelia oslovia rodičov I.stupňa ako sa bude postupovať pri dištančnom vzdelávaní.

      Želáme Vám veľa zdravia, trpezlivosti a pozitívneho myslenia v tejto ťažkej dobe.

                                                                                                                                       riaditeľstvo ZŠ

     • Návrat žiakov do škôl 2021

     • Od 11. 1. 2021 bude prebiehať vzdelávanie žiakov 1.2. stupňa ZŠ len dištančnou formou /online/.

      Dňom  18. 1. 2021 sa začína vyučovanie žiakov 1. stupňa prezenčnou formou /budú chodiť do  školy/ a žiaci 2. stupňa  budú pokračovať dištančne /vyučovanie z domu online/.

      Žiaci 1. stupňa nastúpia do ZŠ bez povinnosti testovania žiakov a zákonných zástupcov.

      Žiaci 2. stupňa ZŠ nastúpia do školy od 25. 1. 2021 s povinnosťou testovania žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktoré prebehne od 22. – 24. 1. 2021 v telocvični ZŠ Školská 2, Holíč.

      Riaditeľstvo ZŠ Holíč, Bernolákova 5

       

    • Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Vianoce plné šťastia, pohody, lásky a pokoja, v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov praje

                            Riaditeľstvo ZŠ a kolektív zamestnancov

     • Návrat žiakov do škôl

     • V januári 2021 by sa mali všetci žiaci vrátiť do škôl. Ministerstvo školstva na svojej webovej stránke zverejnilo základné informácie k návratu žiakov.  /https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

      V dňoch 17. a 18.12.2020 triedni učitelia žiakov 5. - 9. ročníka zisťujú u zákonných zástupcov, ktorú formu vyučovania si vyberú: prezenčnú -  podmienenú testovaním žiaka a jedného zákonného zástupcu alebo dištančnú. Na základe prihlásenia zriaďovateľ školy zabezpečí testovanie žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Bližšie informácie budeme postupne zverejňovať.

       

     • "Čo len jediný vŕšok prejdeš, iný kroj nájdeš,..."

     • Veľmi zaujímavá beseda sa uskutočnila dňa 26.11.2020 v triede IV.C s pani Vachovou, zakladateľkou a vedúcou holíčskeho folklórneho súboru VALŠA. Rozprávala deťom o histórii holíčskych krojov, o histórii  modrotlače, deti sa dozvedeli čo je komodka, traslavice, či strapčák alebo polúvka... Pani Vachová je aj krajčírkou súboru Valša a priniesla na ukážku detský holíčsky kroj, či zaujímavé fotografie holíčskych rodákov v kroji. Deti sa dozvedeli, že taký kroj sa šije až dva týždne a že voľakedy sa obliekalo do kroja tri hodiny za pomoci starenky a matky...

     • Oznam

     • Prezenčné vyučovanie žiakov II.stupňa, ktorí sa nevzdelávajú dištančne, bude prebiehať v dňoch: utorok, štvrtok, piatok.Vyučovanie trvá 3 vyučovacie hodiny. Budú sa striedať hlavné vyučovacie predmety. 

     • Prezenčné vyučovanie

     • V stredu 18.11. 2020 sa začína prezenčné vyučovanie pre žiakov, ktorí nemajú podmienky na online výučbu. Menovite žiakov upozornia triedni učitelia. Vyučovanie bude prebiehať 1.-3. hodinu (od 8.00 do 10.40).

      Účasť týchto žiakov je povinná. Kto sa nemôže vyučovania zúčastniť zo zdravotných alebo iných dôvodov, ospravedlní sa triednemu učiteľovi. 

     • Zmena termínu jesenných prázdnin

     • Jesenné prázdniny budú 30.10. a 2.11. 2020 a

                                              6.11. a 9.11.2020. Vždy v piatok a pondelok, pred a po celoplošnom testovaní.

     • Oznam k dištančnému vzdelávaniu

     • Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné a kontrolovaná bude aj účasť žiakov na online vzdelávaní.
      Ich neprítomnosť môže ospravelniť rodič triednemu učiteľovi.
      Žiaci budú počas dištančného vzdelávania hodnotení a známky, prípadne body alebo % sa budú zaratávať do celkového hodnotenia.

      Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie nasledujúcimi formami:

      A. prostredníctvom edukačného portálu EduPage
      B. využívaním aplikácie ZOOM
      C. prostredníctvom e-mailovej komunikácie

      Online vzdelávanie prebieha prostredníctvom upraveného rozvrhu hodín. Žiaci vidia rozhvrh na edupage. 

     • Zmena vo vyučovaní od 26.10 do 30.11.

     • Vážení rodičia,

      od 26.10 do 30.11.2020 budú žiaci II. stupňa  vzdelávaní  dištančnou formou. Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov, žiakov aj učiteľov.

      Vyučovanie online bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý je publikované v tomto ozname.

      Žiaci I. stupňa sa budú vzdelávať v  škole podľa bežného  rozvrhu v nezmenenej forme, bude v prevádzke ŠKD a zabezpečené obedy v jedálni.​​​​​​​


     • Jesenné dekorácie

     • Od 19.10 do 21.10. sa uskutočnil v našej škole 3-dňový workshop na tému jesenné tekvice v spolupráci s CVČ Holíč. Žiaci prejavili svoju zručnosť, tvorivosť a vytvorili pekné jesenné dekorácie.

     • 16.október - Svetový deň výživy

     • Deň 16.10.2020 sa niesol na našej škole v znamení Svetového dňa výživy. Prebiehalo projektové vyučovanie, v rámci ktorého žiaci 1. - 4. ročníka aktívne pracovali, vyhľadávali informácie na danú tému z internetu, ktoré využili pri tvorbe svojich projektov.

     • Covid 19 - nové opatrenia

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/17294:1-A1810 (https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/)

      sme prijali nasledovné opatrenia:

      • povinné nosenie rúšok v budove školy pre všetkých žiakov i zamestnancov,
      • prerušenie záujmovej činnosti žiakov (prerušená krúžková činnosť),
      • uzatvorenie telocviční – telesná výchova sa koná len vonku a v prípade zlého počasia teoreticky
      • vyučovanie v čase od 8.10 do 18.10.2020 pre žiakov 5.-9.ročníka prebieha dištančnou formou okrem výchov. Vyučovanie prebieha podľa pokynov vyučujúcich daného predmetu podľa rozvrhu. Upozorňujeme žiakov, aby pristupovali k dištančnému vyučovaniu zodpovedne a žiadame rodičov o dôslednú kontrolu svojich detí.

      Tieto opatrenia platia do odvolania.

      Ďalej upozorňujeme, že ak žiak/čka nechodil/la do školy tri a viac dní (vrátane soboty a nedele) je potrebné priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti -  vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia RÚVZ Senica je všetkým žiakom 5. - 9. ročníka a učiteľom vyučujúcich v týchto triedach nariadená karanténa od 8.10. do 18.10.2020. V tomto čase sa všetci musia zdržať akýchkoľvek kontaktov mimo svojho domáceho prostredia, to znamená, že nemôžu chodiť von a stretávať sa s ostatnými (nenavštevovať ZUŠ, tréningy, športové podujatia a pod.) 

      Je nutné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade zdravotných problémov kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Izolácia sa dáva za povinnosť žiakom a učiteľom, nie ich rodinným príslušníkom, pokiaľ RÚVZ už v jednotlivých prípadoch nerozhodol inak.

      Od 9.10. začína dištančné vyučovanie. Vyučovanie v škole sa obnoví v pondelok 19.10.2020. 

      Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ budú automaticky z obedov odhlásení.

      Žiaci 1. - 4. ročníka sa vyučujú v škole bez zmeny vrátane ŠKD za prísneho dodržiavania hygienicko - epidemiologických opatrení.

      Ďakujem Vám za pochopenie a spoluprácu

      Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka školy

     • Európsky deň jazykov 2020

     • 26. september je každoročne dňom osláv jazykovej a kultúrnej rozmanitosti v Európe. Na jednej strane nás jazyky rozdeľujú, na druhej strane nás spájajú. V dnešnej dobe považujeme za bežné a potrebné rozvíjať jazykové zručnosti, komunikovať a pochopiť informácie aj za hranicami materinského jazyka.

      V našej škole sme si tento deň pripomenuli v pondelok, 28.9., keď sa hodiny anglického jazyka premenili na čas aktivít, hier, kvízov a tvorivých činností, v ktorých mohli žiaci nadobudnúť nové vedomosti, zabaviť sa a tvoriť podľa svojej fantázie. Aktivity, ktoré zorganizovali vyučujúce anglického jazyka, pokryli všetky jazykové zručnosti a podporili tvorivosť a spoluprácu medzi žiakmi, a preto im patrí poďakovanie.