• Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy,

      prajeme Vám šťastné a veselé vianočné sviatky prežité v kruhu najbližších a všetko dobré do nového roku 2022

      praje kolektív zamestnancov ZŠ.

      Tešíme sa na stretnutie 10.januára 2022 v škole.

     • ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 24.11.2021 sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. Zúčastnilo sa jej 7 žiakov našej školy. Všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi. Srdečne im blahoželáme a držíme palce pri riešení okresného kola vo februári 2022.

      Zúčastnení žiaci:

      Kategória G - 5.ročník

      Kristián Bartal         V.A - postupuje do OK

      Marína Janíková     V.C - postupuje do OK

      Tomáš Zálešák       V.C - postupuje do OK

       

      Samuel Bruno Filín   V.C - úspešný riešiteľ

      Agáta Senderáková  V.C - úspešný riešiteľ

      Jakub Hajossy          V.B - úspešný riešiteľ

      Kategória E - 9. ročník

      Adam Šebesta     IX.A - úspešný riešiteľ, postupuje do OK

     • Dištančné vzdelávanie na II. stupni pokračuje

     • Na základe vyjadrenia ministra zdravotníctva 2. stupeň základných škôl a stredné školy prejdú v týždni od 13. 12. - 17. 12. 2021 na celom území Slovenska na dištančné vzdelávanie. Od 20. 12. 2021 začínajú vianočné prázdniny. 

     • Technická olympiáda

     • Dňa 25.11.2021 v okresnom kole Technickej olympiády v skupine A sa umiestnili  Adam Šebesta a Filip Jelenčík, žiaci IX.A na 2. mieste. V skupine B sa Jakub Mikula z V.B umiestnil na 1. mieste a postupuje na krajské kolo. Srdečne blahoželáme.

     • Zmena školského semaforu od 29.11.2021

     • Výpis najdôležitejších zmien vyplývajúcich z aktualizovaného školského semaforu

       

      VSTUP cudzích osôb  do školy

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je  povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       

      VSTUP zamestnancov školy

      Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264, ktorou sa nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa sa podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP.

       

      DOCHÁDZKA žiakov do školy

      Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka.

       

      Rúška

      Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka. Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021.

       

      Testovanie žiakov

      Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole, ak mu boli testy školou poskytnuté. Nahlasovanie sa robí prostredníctvom edupage vždy po vykonaní testu. Ministerstvo zbiera štatistiky, koľko testov škola použila.

        

      Vyučovacie hodiny

      Triedy sa nesmú premiešavať. Z tohto dôvodu sme pristúpili k zmenám rozvrhu, ktorí majú žiaci zverejnený na edupage (zmeny sme museli robiť kvôli zmiešaným skupinám CJ, TSV, TECH, NBV/ET ap.). 

      Krúžková činnosť

      Pozastavuje sa činnosť všetkých krúžkov, v ktorých dochádza k miešaniu žiakov z viacerých tried.

       

     • ŠKD - ranná služba

     • Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie a zákazu premiešavania žiakov v skupinách oznamujeme, že ranná služba ŠKD je dočasne zrušená.  

     • Oznam - zmena vyučovania na 2. stupni od 30.11.2021

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ Senica a rozhodnutia riaditeľky školy žiaci 2. stupňa /5. - 9. ročník/ prechádzajú od utorka 30. 11.2021 do 10.12.2021 na dištančnú formu vyučovania z dôvodu nárastu pozitívne testovaných žiakov na COVID-19. 

      Vyučuje sa podľa riadneho rozvrhu hodín okrem predmetov: VYV, TECH, HUV, ETV/NAV, TSV, INF. Žiaci z obedov budú odlásení. Vyučovanie by sa malo začať v pondelok 13.12.2021. I. stupeň pokračuje v prezenčnej forme v škole. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

       

     • Poznáme víťazov

     • V utorok 23.11.2021 sa 33 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola Olympiády v anglickom jazyku. 32. ročník súťaže prebiehal kvôli súčasnej situácii prezenčnou i online formou. Našu školu budú v okresnom kole reprezentovať Lukáš Sebastián Filín v kategórii 1A a Katarína Dobešová v kategórii 1B. Všetkým súťažiacim v mene školy ďakujeme za záujem a účasť a víťazom prajeme úspech v okresnom kole.

     • Imatrikulácia prvákov

     • Ani v tomto školskom roku nám pretrvávajúca epidemiologická situácia nedovolila zrealizovať slávnostnú imatrikuláciu za prítomnosti rodičov, starých rodičov a spolužiakov z ostatných tried tak, ako to bývalo naším dobrým zvykom. No o oficiálne prijatie do školskej rodiny sme nemohli našich prváčikov ochudobniť. Dňa 24. 11. sme po prvej prestávke zavítali do jednotlivých tried našich najmladších, aby sme ich za účasti vedenia školy a predstaviteľov mesta slávnostne imatrikulovali. Žiakom sa prihovorili pani riaditeľka, zástupkyňa primátora pani Lenka Látalová a zástupcovia deviatakov, ktorí im adresovali povzbudivé slová.

      Symbolický akt pasovania veľkou farebnou ceruzou či obdarovanie pútavou ilustrovanou knihou z rúk zástupkyne primátora bude našim prvákom túto výnimočnú chvíľu navždy pripomínať. Svoju šikovnosť, elán a dobrú náladu preukázali našim hosťom krátkym kultúrnym programom, za ktorý si vyslúžili potlesk a chutnú maškrtu. Nechýbalo však ani zloženie sľubu prvákov.

      Veríme, že našim prváčikom zotrvá radosť z prijatia do cechu žiackeho čo najdlhšie a svojimi úspechmi budú robiť radosť rodičom i pani učiteľkám.

     • Rozprávkový svet a POP ART - výtvarná súťaž CVČ Holíč

     • Žiaci našej školy sú iniciatívni aj v oblasti kreativity a umenia. Začiatkom školského roka sme sa zapojili do výtvarných súťaží, ktoré vyhlásilo Centrum voľného času v Holíči. Súťaže prebiehali od 10.9. do 22.10.2021. Všetci zo zapojených žiakov vytvorili veľmi pekné a pôsobivé práce, z ktorých viaceré získali ocenenie.

      Do súťaže pre deti materských škôl a žiakov 1. stupňa základných a špeciálnych škôl s témou „Rozprávkový svet“ sa zapojili žiaci 2. a 3. ročníka. Ocenenie za 2. miesto získala  žiačka Tamara Berkešová (3.A) s výtvarnou prácou „Mach a Šebestová“ a cenu poroty získala žiačka Hana Repáňová (2.C) s prácou „Pipi Dlhá Pančucha“.

      Do súťaže pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy s témou „POP ART“ sa zapojili žiaci 6. až 9. ročníka. Ocenenie za 2. miesto získala žiačka Lila Kubátová (6.B) s výtvarnou prácou reklamy tenisiek s názvom „All star colour“. Ocenenie za 3. miesto získala žiačka Daniela Gombárová (7.A) za komiksový portrét s názvom „Crying girl“.

      Cenu poroty získali žiačky Natália Pavlačková (6.C), Natália Holešová (7.A), Klára Brišková (9.B), Jessica Gašpárková (9.B), Sára Junková (9.B), Adriána Júnošová (9.B), Adriána Pulmanová (9.B), Zuzana Sentešiová (9.B).  Pani riaditeľka víťazom odovzdala diplomy a darčeky, ktoré venovalo CVČ Holíč. Víťazom srdečne blahoželáme.

     • iBobor

     • V dňoch 8. až 12.novembra sa naša škola zapojila do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťaž sa koná každoročne od roku 2004. Založil ju prof. dr. Valentina Dagiene v Litve a odvtedy sa rozšírila do mnohých krajín. Symbolom súťaže sa stal usilovný a inteligentný bobor. Minulý rok sa súťažilo v 54. krajinách a zapojilo a do nej takmer 3 milióny žiakov.
      Tento rok sa súťažilo v 5 kategóriách. Kategóriu Kadeti reprezentovali žiaci 8. ročníka. Do kategórie Benjamín sa zapojili žiaci 6.a 7. ročníka. V kategórii Bobrík súťažili žiaci 4. a 5. ročníka. Úspešnými riešiteľmi tejto matematicko-logickej súťaže sa stali žiaci Natália Holešová (7.A), Eliška Polláková (7.A), Vladimír Václavík (7.A), Viktória Hrušecká (7.A), Richard Danihél (7.B), Lukáš Sebastián Fillín (7.C), Šimon Hajossy (6.A), Kristián Bartal (5.A), Charlotte Bartalová (5.A), Timotej Bízek (5.A), Júlia Filúšová (5.B), Simona Slusarčíková (5.B), Jakub Mikula (5.B), Vanda Brišková (5.B), Richard Ondruš (5.B), Aneta Čuhaničová (5.B), Agáta Senderáková (5.C), Mário Kováčik (5.C), Marína Janíková (5.C), Samuel Bruno Filín (5.C), Tomáš Zálešák (5.C), Sebastián Šebesta (4.A) a Monika Pavlačková (4.B)
      Všetkým úspešným žiakom srdečne gratulujeme!

     • Víťazstvo našich žiakov v streleckej súťaži

     • Dňa 22.10.2021 sa konala v Trakoviciach strelecká súťaž o Pohár starostu obce Trakovice. Družstvo našich žiakov v zložení Silvia Vymyslická, Lukáš Horínek a Juraj Hnátovič sa umiestnili na 1. mieste a obhájili prvenstvo z predchádzajúcej súťaže. Taktiež aj v kategórii jednotlivcov sa našim žiakom darilo. Silvia Vymyslická a Lukáš Horínek sa vo svojej kategórii umiestnili na 1. mieste a Juraj Hnátovič obsadil 2. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme.

    • Projektové vyučovanie HOVORME O JEDLE
     • Projektové vyučovanie HOVORME O JEDLE

     • "Aj minimálne vzdelanie v oblasti potravín a výživy môže mať obrovský účinok na kvalitu ľudského života."

      V rámci IX. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE  na našej škole dňa 14.10.2021 prebiehalo projektové vyučovanie, ktoré bolo venované problematike potravín a výživy. Žiaci si spolu s triednymi učiteľmi vybrali tému, ktorej sa tento deň venovali. Pripravili si rôzne aktivity zamerané na zdravé stravovanie, na úlohu potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Triedy sa premenili na kuchynky zdravej výživy. Téma, ktorú si žiaci vybrali, bola zameraná na zručnosti žiakov v oblasti zásad zdravej výživy, pôvodu potravín, označovania potravín a objavovania významu potravín pre zdravý vývoj ľudského organizmu, plytvania s potravinami, kompostovaniu potravín, recyklácii odpadov, ale aj pohybovým aktivitám žiakov. V rámci tohto týždňa sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE" a fotografickej súťaže "OČAMI GURMÁNA".

      Pevne veríme, že dnešný projektový deň bude veľkým prínosom pre všetky zúčastnené deti.

     • Európsky deň jazykov

     • 26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia a celoživotného vzdelávania.

      Aj naša škola si pripomína dôležitosť posolstva tohto dňa, a preto sa už tradične na našej škole v dňoch 27. až 29. septembra na hodinách anglického a nemeckého jazyka uskutočnili rôzne aktivity. Žiaci sa od svojich učiteľov dozvedeli nové zaujímavé fakty o cudzích jazykoch, napríklad, že na svete existuje až 7000 jazykov. Výtvarne zdatní žiaci vyrábali pestrofarebné magnetky a odznaky, ktoré nám budú pripomínať tento významný deň. Niektorí vytvorili výučbové materiály - pexesá a kartičky na rozvoj a upevňovanie slovnej zásoby.  Tieto dni boli príjemným spestrením bežného vyučovacieho procesu pre žiakov aj učiteľov.

     • Be active - Európsky týždeň športu

     • V rámci Európskeho týždňa športu sme sa spoločne rozhýbali pri aktivitách, ktoré pripravili pre žiakov I. stupňa učitelia telesnej výchovy spolu so žiakmi 9. ročníka dňa 24. septembra 2021 v areáli zámku. Heslom toho týždňa bol Šport a zdravý životný štýl. Žiaci na jednotlivých stanovištiach absolvovali hravé pohybové aktivity, ktoré ukončili jabĺčkovým behom. Stali sme sa tak súčasťou európskej športovej rodiny.

     • NOC VÝSKUMNÍKOV 24.9.2021

     • V tomto školskom roku sa opäť naša škola zapojila 15. ročníka Európskej  noci výskumníkov - netradične - v škole. Minulé ročníky sme toto podujatie navštevovali v Starej tržnici v Bratislave. Kvôli opäť sprísnením epidemickým opatreniam sa v tomto školskom roku podujatie uskutočnilo online. Do školy nám boli zaslané dva balíky, tzv. vedecké kuriéry v oblasti fyziky a chémie. V rámci vedeckého setu fyzika si žiaci vyskúšali pokusy v oblasti magnetizmu, tlaku vzduchu a elektrického náboja. V oblasti chémie si žiaci vyskúšali 3 pokusy ako forenzný detektív. Cieľom týchto aktivít je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Organizátorom Noci výskumníkov chceme poďakovať za hodnotné sety, ktoré budeme využívať na hodinách chémie a fyziky. Vďaka p. uč. Katka Štrbová a p.uč. Ľubica Kotvanová

     • Agility v Holíči

     • Dňa 22. 9.2021 sa naši žiaci z ŠKD zúčastnili výcviku Agility KS v kynologickej hale v Holíči. Veľká vďaka patrí našej žiačke Anetke Petrikovej, jej mamičke MUDr. Petrikovej a celému tímu Agility KS Holíč, ktorí pre našich žiakov pripravili krásne popoludnie.

     • Ponuka záujmových útvarov

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2021/2022 môžu deti navštevovať tieto záujmové útvary (krúžky). V prípade záujmu, dieťa odovzdá vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi.

     • Distribúcia Ag testov rodičom.

     • Vážení rodičia, na základe Vášho súhlasu sme obdržali antigénové samotestovacie sady. Tieto Vám budú vydané triednym učiteľom proti podpisu budúci týždeň. Miesto a čas výdaja týchto testov Vám oznámia triedni učitelia cez edupage.