• Úspechy našich žiačok v okresnom kole biologickej olympiády.

     • Vo štvrtok 20. apríla 2023 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D- TP. Olympiáda sa konala na základnej škole V. Paulínyho Tótha v Senici. Súťaž bola určená pre žiakov 6. a 7. ročníkov základných škôl. Do tohto  okresného kola postúpili dve naše žiačky-Eva Micháliková a Mária Klein-  obidve zo 7. B triedy. Žiačky si zmerali svoje vedomosti a zručnosti medzi rovesníkmi  nielen v  teoretickej,  ale aj  praktickej časti tejto olympiády.

      Eva Micháliková získala krásne prvé miesto a Mária Klein sa  umiestnila taktiež na krásnom druhom mieste. Obidvom žiačkam ďakujeme za snahu a ochotu absolvovať takéto súťaže a k  dosiahnutým úspechom srdečne gratulujeme.

     • Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany

     • Aj vďaka Vám a dobrovoľníkom /žiakom a pedagógom ZŠ Bernolákova, členom MO JDS/ sa v meste Holíč počas Dňa narcisov 20. apríla 2023 podarilo vyzbierať 4841,82€.
      Spoločným prosociálnym úsilím sme podporili Ligu proti rakovine.
      ĎAKUJEME!

      Slová vďaky za ústretový prístup patria aj zamestnancom Slovenskej pošty, Mestskej polícii v Holíči, ale aj všetkým zariadeniam, školám, MsÚ, inštitúciám, prevádzkam, firmám, ktoré nám umožnili naplniť náš cieľ.

     • Úspech našich žiakov na Majstrovstvách SR v streľbe zo vzduchovky

     • 21.4.2023 sa žiaci ZŠ Bernolákova Holíč zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v streľbe zo vzduchovky. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov a pre väčšinu z nich išlo o prvé Majstrovstvá Slovenska.

      Medzi mladšími dievčatami nás reprezentovali  Monika PAVLAČKOVÁ a Adela PECHOVÁ. Monika, ktorá suverénne vyhrala krajské kolo, potvrdila svoje kvality a v konkurencii z celého Slovenska obsadila krásne druhé miesto! Adela obsadila trináste miesto.

      Medzi mladšími chalanmi sa najlepšie umiestnil Michal BUDOVIČ, ktorý obsadil štvrté miesto a medaila mu utiekla o 4 body. Siedme miesto obsadil Viliam FLAJŽÍK a desiate miesto Nikita DVORECKÝ.

      Za starších žiakov nás reprezentoval Jakub CHRENKA a bratia Tadeáš a Aleš BERANOVCI. Najúspešnejším z trojice bol Jakub ktorý si skvelým výsledkom 290 bodov a novým osobným rekordom vybojoval striebornú medailu. Tadeáš obsadil desiate miesto a Aleš pätnáste.

      V súťaži družstiev naša škola obsadila druhé miesto medzi mladším a štvrté miesto medzi staršími. Naša výprava bola druhá najúspešnejšia výprava na Majstrovstvách SR.

      Hlavná zásluha za úspechy našich strelcov pripadá na Boženu VYMYSLICKÚ, ktorá mládežníkov aktívne vedie a pripravuje na vrcholové slovenské súťaže škôl.

      Našim strelcom k úspechom gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy v budúcich rokoch.

     • Deň Zeme

     • Deň Zeme

      22. apríla prináleží medzinárodnému Dňu Zeme. V našej škole býva zvykom v tento deň vykonávať rôzne environmentálne aktivity. Nebolo to inak ani tento rok. V piatok  žiaci piatych ročníkov sadili bylinky a presádzali kvety. Žiaci 6.C vysadili v areáli školy nové stromčeky za odbornej pomoci rodičov Senderákových, ktoré venoval škole pán Budovič. Týmto sa im chceme  touto cestou poďakovať. Vyššie ročníky pomáhali skrášľovať areál školy výsadbou okrasných kríkov a úpravou zelene. Pani učiteľky si vyčistili kabinety od nepotrebného papieru a ten sme odovzdali do zberu.

      Okrem toho to na školskom dvore žilo aktivitami určenými pre prvý stupeň, kde si zábavnou formou mohli overiť svoje vedomosti o  liečivých bylinkách, triedení odpadu a iných environmentálnych vedomostí a zručností. Deti si mohli za odmenu dať namaľovať na tvár prírodné obrázky. Kontakt s prírodou zažili žiaci v zámku, kde si pre nich poľovníci pripravili výstavu dravcov a trofejí.

      Nezostali sme len na školskom dvore, ale upratali sme park v meste, sídlisko Lúčky a areál Veterného mlyna. Niektorí žiaci navštívili kino, aby si pozreli film Avatar 2, ktorý vyjadruje spojenie človeka s prírodou. S environmentálnym povedomím použili vlastné misy a poháre  na jedlo a nápoje, čím nevytvorili ďalší odpad.

      Žiaci pokračovali s niektorými aktivitami v sobotu na Holíčskom zámku. Tu oslovovali širokú verejnosť a podobne ako v škole, si mohli zábavnou formou spríjemniť deň. Navyše bola vytvorená burza hračiek a kníh za dobrovoľný príspevok. Výťažok bude určený na výsadbu zelene v areáli školy. 

                                                                                                                            ZŠ Bernolákova

     • Periodická tabuľka prírody

     • Dňa 19. 4. sme sa zúčastnili záverečného podujatia súťaže Periodická tabuľka prírody. S obsahom našej práce sme Vás informovali predchádzajúcom článku, ktorý bol venovaný tejto našej aktivite. Záverečné podujatie sa konalo v kinosále spoločnosti Slovnaft. Našu prácu odprezentovali Natália Holešová a Liana Šefčíková. V súťaži boli žiacke tímy, ktoré veľmi dobre a odborne prezentovali svoje výsledky bádania. Naši žiaci získali špeciálne ocenenie za kreatívnu časť, kde ich úlohou bolo výtvarným spracovaním vyjadriť ako si predstavujú priemyselnú výrobu v súčasnosti a v roku 2050. Boli sme veľmi potešení, keď o naše obrazy prejavil záujem riaditeľ energetiky Slovnaftu p. Ivan Stranovský.

      Po skončení oficiálnej časti sme mali možnosť absolvovať exkurziu priamo vo výrobnej zóne Slovnaftu.

      Týmto by sme chceli poďakovať p. Mikulášovi Bartalovi, ktorý zastrešuje cez Európske Lýceum rôzne súťaže pre žiakov základných škôl a partnerom aktivít spoločnosti Slovnaft a Nadácii SPP, za možnosť zúčastniť sa takýchto zaujímavých a vedomostne podnecujúcich projektov.

       

     • Deň narcisov

     • Dňa 20.4. 2023 sa naša škola zapojí do verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. V tento deň môžu deti prispieť ľubovoľnou čiastkou a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

     • Jarné tvorenie

     • V predveľkonočnom období, v pondelok 3. apríla sa stretli rodičia žiakov 1. B a 1. C na spoločných jarných dielničkách. Jarné dekorácie sa niesli v duchu pestrofarebných ikebán. Pod rukami šikovných tvorcov vznikali priam umelecké diela. Dokonca sme vyhlásili aj súťaž o najzaujímavejšie dekorovanie veľkonočnej ikebany. Po prázdninách p. učiteľky 1. B a 1. C súťaž vyhodnotia a vyhlásia víťazov. Fotografie čakáme do 11. apríla.

      Cieľom tohto poobedňajšieho stretnutia nebolo iba vytváranie jarno-veľkonočných dekorácií, ale zároveň aj posilnenie medzitriednych vzťahov a vytvorenie skvelého spolupracujúceho spoločenstva. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie!

     • OSVIENČIM

     • Posledný marcový deň sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili jednodňovej tematicko-poznávacej exkurzie do bývalého koncentračného tábora Auschwitch-Birkenau v Poľsku. Cestou na exkurziu mali zastávku v meste Bielsko-Biala, kde mali žiaci možnosť vidieť unikátnu výstavu najväčších technických vynálezov a strojov renesančného génia Leonarda Da Vinci. Po presune na pietne miesto čakala na žiakov slovensky hovoriaca sprievodkyňa. Žiaci mohli vidieť ako väzni v tábore žili, pracovali...Vo výklade sprievodkyne nechýbali spomienky z osobných stretnutí s ľuďmi, ktorí na vlastnej koži prežili koncentračný tábor. Už od prvých momentov žiaci javili záujem o výklad, čo dokumentovali aj otázky na sprievodkyňu. Je nevyhnutné neustále informovať súčasné i budúce generácie mladých ľudí o zločinoch proti ľudskosti.

       

     • A pomaly sa dostávame do cieľa ....

     • V rámci súťažného projektu Periodická tabuľka prvkov sme vykonali viacero aktivít. Celkovo sme museli splniť päť úloh. V úvode, v prvom kroku, sme si v laboratórnom denníku vytvorili inventár vzoriek ( sledovali sme minerál, zeminu a minerálnu vodu) inventár pomôcok. Našou ďalšou úlohou, v prvej časti,  bolo kreatívnou formou vystihnúť priemyselnú výrobu súčasnosti a v budúcnosti. Následne sme sa museli popasovať s analytickou formou skúmania, predtým sme si však museli vzorky upraviť, čo bola naša druhá úloha. Po úprave sme mohli vzorky analyzovať, začínali sme minerálnou vodou. V minerálnej vode sme zisťovali napríklad koncentráciu minerálnych látok pomocou elektrickej vodivosti. Tiež sme museli zvládnuť merania na pH, obsahu kyslíka a iných látok. Po tejto tretej úlohe sme analyzovali minerál a pôdu. Táto štvrtá úloha bola podobne náročná ako tá predchádzajúca. Pracovali sme nielen senzoricky, ale pri analýze sme využívali aj kufrík, ktorý sme obdržali pre náš výskum. Kufrík obsahuje rôzne činidlá pre zisťovanie obsahu látok v minerálnej vode ako je napríklad NH4, NO3, NO2 a mnohé iné. Poslednou  piatou úlohou bolo skúmanie zeminy.  

      Na záver museli členovia tímu v zložení Alex Dávidek, Natália Holešová, Eliška Polláková a Liana Šefčíková, Veronika Svobodová vytvoriť prezentáciu o rope a jej elementárnom zložení. V rámci hodiny chémie sme naše poznatky odprezentovali spolužiakom deviateho ročníka.

      Všetky postupové kroky sme zachytili a zdokumentovali v prezentácii, s ktorou 19. apríla predstúpime pred hodnotiacu komisiu, na pôde Slovnaftu, a. s. .

      #spoludokazemevela #slovnaft #nadaciaspp #europskelyceum #periodickatabulkaprirody #ekosvet #environmentalnavychova

     • Spisovateľove začiatky

     • Tvorivosť a nadanie v umeleckom vyjadrovaní preniesol na papier náš žiak Martin Ovečka zo VII. A. Úspešne reprezentoval našu školu so svojou prvotinou Mlynár v súťaži Rozprávkar, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času v Holíči. Martinovi blahoželáme a tešíme sa, kam nás ešte vo svojich ďalších príbehoch zavedie.

     • Hurbanov pamätník

     • Historické priestory Františkánskeho kláštora v Skalici privítali dňa 4. apríla nadaných recitátorov z celého okresu. Atmosféra bola nabitá krásnymi príbehmi, myšlienkami a emóciami, ktoré nám sprostredkovali umelci slova. Naše dve šikovné žiačky Júlia Lorencová zo IV. A a Claudia Valachovičová zo VII. A sa obe umiestnili na krásnom 3. mieste vo svojich kategóriách. Srdečne blahoželáme!

     • PYTAGORIÁDA

     • 20.3.2023 a 21.3.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády, kde si mohli žiaci preveriť svoje vedomosti z matematiky. Úspešnými riešiteľmi našej školy sú žiaci:

      Mária Klein (VII.B), Aneta Čuhaničová (VI.B), Agáta Senderáková (VI.C), Sára Polláková (IV.A), Matyáš Škrovan (III.C), Kristína Janíková (III.C), David Macánek (III.C), Rebecca Herpay (III.B), Liana Dojčáková (III.A), Adela Pechová (III.A),

      Žiakom gratulujeme!

     • Chemická olympiáda

     • Dňa 30. marca sa žiaci našej školy zúčastnili 59. ročníka Chemickej olympiády. Okresné kolo sa uskutočnilo v Základnej škole Vajanského v Skalici. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti v praktickej, ale aj teoretickej časti. Tento ročník bol výnimočne veľmi náročný, čo poznamenali aj samotní organizátori. Chceli by sme poďakovať p. uč. Emílii Ferenczovej a jej kolegom za príjemný priebeh súťaže. Našu školu reprezentovali Natália Holešová z 8. A, ktorá sa umiestnila na 2. mieste a Dominik Ščúry z 9. A, ktorý obsadil štvrté miesto a bol úspešný riešiteľ. Žiakom blahoželáme a prajeme úspešné zvládnutie aj krajského kola.

     • Predveľkonočné tvorivé dielničky I.A

     • Napriek pomerne chladnému počasiu, ktoré nám zatiaľ blížiace sa veľkonočné sviatky veľmi nepripomína, sa rozhodli žiaci I. A spolu s rodičmi a triednou učiteľkou využiť na prípravu jarných veľkonočných dekorácií. Vydarenými zajačikmi si môžu skrášliť svoje domovy a naladiť sa tak na tú správnu veľkonočnú vlnu šibačov s korbáčmi a vedrami vody. Pevne veríme, že vyrobené dekorácie sú aj vodotesné. J Pre istotu však prikladáme v podobe fotografií výsledky našich diel ešte pred zásahom šibačov a záplavy vody. Tešíme sa na ďalšie spoločné príjemné stretnutie a prajeme pohodové prežitie veľkonočných sviatkov.

     • Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“

     • Viacerí žiaci našej školy sa aj tento školský rok zapojili do detskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Ich snaha a kreativita priniesla ovocie a päť našich mladých umelkýň sa vo štvrtok 30.3.  zúčastnilo na slávnostnom vyhodnotení okresných kôl Skalica, Senica.

      Ocenené boli žiačky Aya BELYERDOUH (3.C), Kristína JANÍKOVÁ (3.C), Hana REPÁŇOVÁ (3.C), Dominika MAČEKOVÁ (6.B) a Adela RUŽIČKOVÁ (7.C). Ich výtvarné práce postupujú do celoslovenského kola súťaže. Úspešným žiačkam gratulujeme a prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole.

     • Detský zvierací ombudsman

     • Dňa 31. 3. 2023 nás navštívila lektorka Diana Blatnická. Je členkou iniciatívy Detský zvierací ombudsman. Cieľom projektu je prebudiť v deťoch empatiu a lásku k zvieratám, oboznámiť ich so správnou starostlivosťou o zvieratá a so zásadami ochrany zvierat z morálneho aj právneho hľadiska. Ďakujeme za poučnú prednášku.