• Technická olympiáda

     • Dňa 25.11.2021 v okresnom kole Technickej olympiády v skupine A sa umiestnili  Adam Šebesta a Filip Jelenčík, žiaci IX.A na 2. mieste. V skupine B sa Jakub Mikula z V.B umiestnil na 1. mieste a postupuje na krajské kolo. Srdečne blahoželáme.

     • Zmena školského semaforu od 29.11.2021

     • Výpis najdôležitejších zmien vyplývajúcich z aktualizovaného školského semaforu

       

      VSTUP cudzích osôb  do školy

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je  povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       

      VSTUP zamestnancov školy

      Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264, ktorou sa nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa sa podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP.

       

      DOCHÁDZKA žiakov do školy

      Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka.

       

      Rúška

      Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka. Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021.

       

      Testovanie žiakov

      Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole, ak mu boli testy školou poskytnuté. Nahlasovanie sa robí prostredníctvom edupage vždy po vykonaní testu. Ministerstvo zbiera štatistiky, koľko testov škola použila.

        

      Vyučovacie hodiny

      Triedy sa nesmú premiešavať. Z tohto dôvodu sme pristúpili k zmenám rozvrhu, ktorí majú žiaci zverejnený na edupage (zmeny sme museli robiť kvôli zmiešaným skupinám CJ, TSV, TECH, NBV/ET ap.). 

      Krúžková činnosť

      Pozastavuje sa činnosť všetkých krúžkov, v ktorých dochádza k miešaniu žiakov z viacerých tried.

       

     • ŠKD - ranná služba

     • Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie a zákazu premiešavania žiakov v skupinách oznamujeme, že ranná služba ŠKD je dočasne zrušená.  

     • Oznam - zmena vyučovania na 2. stupni od 30.11.2021

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ Senica a rozhodnutia riaditeľky školy žiaci 2. stupňa /5. - 9. ročník/ prechádzajú od utorka 30. 11.2021 do 10.12.2021 na dištančnú formu vyučovania z dôvodu nárastu pozitívne testovaných žiakov na COVID-19. 

      Vyučuje sa podľa riadneho rozvrhu hodín okrem predmetov: VYV, TECH, HUV, ETV/NAV, TSV, INF. Žiaci z obedov budú odlásení. Vyučovanie by sa malo začať v pondelok 13.12.2021. I. stupeň pokračuje v prezenčnej forme v škole. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

       

     • Poznáme víťazov

     • V utorok 23.11.2021 sa 33 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola Olympiády v anglickom jazyku. 32. ročník súťaže prebiehal kvôli súčasnej situácii prezenčnou i online formou. Našu školu budú v okresnom kole reprezentovať Lukáš Sebastián Filín v kategórii 1A a Katarína Dobešová v kategórii 1B. Všetkým súťažiacim v mene školy ďakujeme za záujem a účasť a víťazom prajeme úspech v okresnom kole.

     • Imatrikulácia prvákov

     • Ani v tomto školskom roku nám pretrvávajúca epidemiologická situácia nedovolila zrealizovať slávnostnú imatrikuláciu za prítomnosti rodičov, starých rodičov a spolužiakov z ostatných tried tak, ako to bývalo naším dobrým zvykom. No o oficiálne prijatie do školskej rodiny sme nemohli našich prváčikov ochudobniť. Dňa 24. 11. sme po prvej prestávke zavítali do jednotlivých tried našich najmladších, aby sme ich za účasti vedenia školy a predstaviteľov mesta slávnostne imatrikulovali. Žiakom sa prihovorili pani riaditeľka, zástupkyňa primátora pani Lenka Látalová a zástupcovia deviatakov, ktorí im adresovali povzbudivé slová.

      Symbolický akt pasovania veľkou farebnou ceruzou či obdarovanie pútavou ilustrovanou knihou z rúk zástupkyne primátora bude našim prvákom túto výnimočnú chvíľu navždy pripomínať. Svoju šikovnosť, elán a dobrú náladu preukázali našim hosťom krátkym kultúrnym programom, za ktorý si vyslúžili potlesk a chutnú maškrtu. Nechýbalo však ani zloženie sľubu prvákov.

      Veríme, že našim prváčikom zotrvá radosť z prijatia do cechu žiackeho čo najdlhšie a svojimi úspechmi budú robiť radosť rodičom i pani učiteľkám.

     • Rozprávkový svet a POP ART - výtvarná súťaž CVČ Holíč

     • Žiaci našej školy sú iniciatívni aj v oblasti kreativity a umenia. Začiatkom školského roka sme sa zapojili do výtvarných súťaží, ktoré vyhlásilo Centrum voľného času v Holíči. Súťaže prebiehali od 10.9. do 22.10.2021. Všetci zo zapojených žiakov vytvorili veľmi pekné a pôsobivé práce, z ktorých viaceré získali ocenenie.

      Do súťaže pre deti materských škôl a žiakov 1. stupňa základných a špeciálnych škôl s témou „Rozprávkový svet“ sa zapojili žiaci 2. a 3. ročníka. Ocenenie za 2. miesto získala  žiačka Tamara Berkešová (3.A) s výtvarnou prácou „Mach a Šebestová“ a cenu poroty získala žiačka Hana Repáňová (2.C) s prácou „Pipi Dlhá Pančucha“.

      Do súťaže pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy s témou „POP ART“ sa zapojili žiaci 6. až 9. ročníka. Ocenenie za 2. miesto získala žiačka Lila Kubátová (6.B) s výtvarnou prácou reklamy tenisiek s názvom „All star colour“. Ocenenie za 3. miesto získala žiačka Daniela Gombárová (7.A) za komiksový portrét s názvom „Crying girl“.

      Cenu poroty získali žiačky Natália Pavlačková (6.C), Natália Holešová (7.A), Klára Brišková (9.B), Jessica Gašpárková (9.B), Sára Junková (9.B), Adriána Júnošová (9.B), Adriána Pulmanová (9.B), Zuzana Sentešiová (9.B).  Pani riaditeľka víťazom odovzdala diplomy a darčeky, ktoré venovalo CVČ Holíč. Víťazom srdečne blahoželáme.

     • iBobor

     • V dňoch 8. až 12.novembra sa naša škola zapojila do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťaž sa koná každoročne od roku 2004. Založil ju prof. dr. Valentina Dagiene v Litve a odvtedy sa rozšírila do mnohých krajín. Symbolom súťaže sa stal usilovný a inteligentný bobor. Minulý rok sa súťažilo v 54. krajinách a zapojilo a do nej takmer 3 milióny žiakov.
      Tento rok sa súťažilo v 5 kategóriách. Kategóriu Kadeti reprezentovali žiaci 8. ročníka. Do kategórie Benjamín sa zapojili žiaci 6.a 7. ročníka. V kategórii Bobrík súťažili žiaci 4. a 5. ročníka. Úspešnými riešiteľmi tejto matematicko-logickej súťaže sa stali žiaci Natália Holešová (7.A), Eliška Polláková (7.A), Vladimír Václavík (7.A), Viktória Hrušecká (7.A), Richard Danihél (7.B), Lukáš Sebastián Fillín (7.C), Šimon Hajossy (6.A), Kristián Bartal (5.A), Charlotte Bartalová (5.A), Timotej Bízek (5.A), Júlia Filúšová (5.B), Simona Slusarčíková (5.B), Jakub Mikula (5.B), Vanda Brišková (5.B), Richard Ondruš (5.B), Aneta Čuhaničová (5.B), Agáta Senderáková (5.C), Mário Kováčik (5.C), Marína Janíková (5.C), Samuel Bruno Filín (5.C), Tomáš Zálešák (5.C), Sebastián Šebesta (4.A) a Monika Pavlačková (4.B)
      Všetkým úspešným žiakom srdečne gratulujeme!