• NOC VÝSKUMNÍKOV 24.9.2021

     • V tomto školskom roku sa opäť naša škola zapojila 15. ročníka Európskej  noci výskumníkov - netradične - v škole. Minulé ročníky sme toto podujatie navštevovali v Starej tržnici v Bratislave. Kvôli opäť sprísnením epidemickým opatreniam sa v tomto školskom roku podujatie uskutočnilo online. Do školy nám boli zaslané dva balíky, tzv. vedecké kuriéry v oblasti fyziky a chémie. V rámci vedeckého setu fyzika si žiaci vyskúšali pokusy v oblasti magnetizmu, tlaku vzduchu a elektrického náboja. V oblasti chémie si žiaci vyskúšali 3 pokusy ako forenzný detektív. Cieľom týchto aktivít je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Organizátorom Noci výskumníkov chceme poďakovať za hodnotné sety, ktoré budeme využívať na hodinách chémie a fyziky. Vďaka p. uč. Katka Štrbová a p.uč. Ľubica Kotvanová

     • Agility v Holíči

     • Dňa 22. 9.2021 sa naši žiaci z ŠKD zúčastnili výcviku Agility KS v kynologickej hale v Holíči. Veľká vďaka patrí našej žiačke Anetke Petrikovej, jej mamičke MUDr. Petrikovej a celému tímu Agility KS Holíč, ktorí pre našich žiakov pripravili krásne popoludnie.

     • Ponuka záujmových útvarov

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2021/2022 môžu deti navštevovať tieto záujmové útvary (krúžky). V prípade záujmu, dieťa odovzdá vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi.

     • Distribúcia Ag testov rodičom.

     • Vážení rodičia, na základe Vášho súhlasu sme obdržali antigénové samotestovacie sady. Tieto Vám budú vydané triednym učiteľom proti podpisu budúci týždeň. Miesto a čas výdaja týchto testov Vám oznámia triedni učitelia cez edupage.

     • Prerušenie vzdelávania v 1.A

     • Riaditeľka školy prerušuje vyučovanie pre žiakov 1.A triedy od 11.9. do 23.9. 2021 vrátane, z dôvodu pozitívne testovaného žiaka tejto triedy na COVID 19. Vyučovanie začne v piatok 24.9. 2021. Počas tejto doby bude vyučovanie pokračovať dištančnou formou. Bližšie informácie Vám poskytne triedna učiteľka cez edupage. (prihlasovacie údaje na ZOOM a rozvrh hodín).

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vo štvrtok, 2. septembra 2021 o 8.00 h., sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie šk. roka 2021/22 za účasti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a ďalších hostí. Okrem slávnostných príhovorov si prítomní rodičia a žiaci vypočuli krátke recitačno-hudobné pásmo ako motivačné spríjemnenie prvých školských chvíľ. Ešte raz prajeme všetkým žiakom a ich učiteľom, aby im škola prinášala veľa potešenia a radosti z úspechov.

     • POZOR ZMENA VÝŠKY POPLATKU V ŠKD

     • Spôsob platby platný od 01.09. 2021 (POZOR ZMENA !!! )

      Platby za pobyt Vášho dieťaťa v ŠKD sa budú realizovať 2x počas školského roka do 10-teho v mesiaci – vždy na príslušný polrok ( nie mesačne)

      1. platba bude zrealizovaná v dobe od 01.09. do 10.09. 2021 na prvých  päť mesiacov šk. roka ( september 2021 až  január 2022, nie v auguste)
      2. platba bude zrealizovaná v dobe od 01.01. do 10.01. 2022 na druhých  päť mesiacov šk. roka (február 2022 až  jún 2022, nie v decembri)

      Platby môžete realizovať zadaním jednorazového príkazu v banke, internet bankingom, hotovostným vkladom v banke, alebo poštovou poukážkou, kde vypíšete všetky náležitosti vrátane mena a priezviska dieťaťa a variabilného symbolu.

      Pri hotovostných platbách vkladom do banky je potrebné taktiež zadať správny VS a celé meno dieťaťa.

      Žiadame rodičov, aby pri úhradách školného zadávali správne variabilný symbol ( bude vášmu dieťaťu pridelený ) a do textu celé meno a priezvisko dieťaťa ( nie rodiča) – predídete tak nedorozumeniam  pri identifikácii platieb.

      Výška školného (POZOR ZMENA !!! )

      Školné:  žiak 12 €/mesiac + ďalší súrodenec 8 €/mesiac

                    deti v hmotnej núdzi 8 €/mesiac 

      č. účtu v tvare IBAN: SK29 0200 0000 0025 3413 9751

      Meno a priezvisko:

      VS:

      Školné sa platí bez ohľadu na to, či dieťa chodí 1 deň alebo celý mesiac, suma je stanovená jednotne. Pri chorobe alebo iných prekážkach, kedy dieťa nenavštevuje ŠKD po dobu 30 dní po sebe,  je možné písomne požiadať o vrátenie školného, ktoré bude zúčtované po uplynutí školského roka do konca septembra  a bude zaslané na váš účet.

      Žiakom, ktorí už majú pridelený variabilný symbol, zostáva nezmenený.

      Žiakom  1. ročníka bude pridelený variabilný symbol pri nástupe do školy

      V prípade neuhrádzania poplatkov porušíte poriadok školy a Vaša dieťa môže byť vyradené

      zo ŠKD.

      • Oznam o spôsobe platby a žiadosť na stiahnutie o vrátení školného je zverejnený na internetovej stránke našej školy www.zs-holic.edupage.org