• Platba za ŠKD

     • Vážení rodičia,

      do konca januára 2021 je potrebné uhradiť školné za mesiace február - jún 2021. Finančné prostriedky za obdobie, kedy Vaše dieťa nebude navštevovať ŠKD z dôvodu epidemiologickej situácie Vám budú vrátené po skončení školského roka.

       

     • Vzdelávanie žiakov v ŠKD rodičov kritickej infraštruktúry

     • Vážení rodičia,

      nakoľko škola môže otvoriť ŠKD pre rodičov kritickej infraštruktúry, ponúkame Vám možnosť prihlásiť svoje dieťa do ŠKD, ktorého prevádzka bude v čase od 8.00 do 15.00 hod. Upozorňujeme Vás, že školská jedáleň z technických príčin bude uzatvorená, nakoľko prebieha oprava strechy. Prihlasovanie bude možné v čase do utorka 19.1.2021 do 18.00 hod. mailom: riaditel@zs-holic.sk . Pri prihlasovaní prosím uveďte pracovné zaradenie oboch rodičov a telefonický kontakt na Vás.

      V prípade nedostatočného záujmu nebude prevádzka ŠKD otvorená. 

     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v týždni od 18.1 do 22.1. 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre žiakov I. aj II. stupňa základnej školy.

      https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

      • Žiaci pokračujú vo vzdelávaní podľa rozvrhu hodín pre dištančné vzdelávanie.
      • Ukončenie I. polroku školského roku 2020/21 bude ku dňu 31.1.2021. Termín klasifikácie budeme predlžovať žiakom, ktorí sa z určitých osobných dôvodov nemohli vzdelávať dištančným spôsobom a neplnili si svoje povinnosti.
      • Dňa 25.1.2021 bude zasadať pedagogická rada, ktorá zhodnotí klasifikáciu žiakov za I. polrok šk. roku 2020/21.
      • Informáciu o polročných známkach nájdete na Edupage. Žiaci nedostanú výpisy známok v papierovej podobe tento polrok. Ak niekto potrebuje polročné vysvedčenie na oficiálnom tlačive, tak musí písomne o to požiadať.
     • Dištančné vyučovanie

     • Od 11.januára 2021 sa začína vyučovanie dištančnou formou pre všetkých žiakov školy. I.stupeň sa bude vyučovať podľa rozvrhu hodín uvedeného nižšie. II.stupeň pokračuje vo výučbe podľa rozvrhu ako doteraz.

      Triedni učitelia oslovia rodičov I.stupňa ako sa bude postupovať pri dištančnom vzdelávaní.

      Želáme Vám veľa zdravia, trpezlivosti a pozitívneho myslenia v tejto ťažkej dobe.

                                                                                                                                       riaditeľstvo ZŠ

     • Návrat žiakov do škôl 2021

     • Od 11. 1. 2021 bude prebiehať vzdelávanie žiakov 1.2. stupňa ZŠ len dištančnou formou /online/.

      Dňom  18. 1. 2021 sa začína vyučovanie žiakov 1. stupňa prezenčnou formou /budú chodiť do  školy/ a žiaci 2. stupňa  budú pokračovať dištančne /vyučovanie z domu online/.

      Žiaci 1. stupňa nastúpia do ZŠ bez povinnosti testovania žiakov a zákonných zástupcov.

      Žiaci 2. stupňa ZŠ nastúpia do školy od 25. 1. 2021 s povinnosťou testovania žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktoré prebehne od 22. – 24. 1. 2021 v telocvični ZŠ Školská 2, Holíč.

      Riaditeľstvo ZŠ Holíč, Bernolákova 5