• Zmena termínu jesenných prázdnin

     • Jesenné prázdniny budú 30.10. a 2.11. 2020 a

                                              6.11. a 9.11.2020. Vždy v piatok a pondelok, pred a po celoplošnom testovaní.

     • Oznam k dištančnému vzdelávaniu

     • Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné a kontrolovaná bude aj účasť žiakov na online vzdelávaní.
      Ich neprítomnosť môže ospravelniť rodič triednemu učiteľovi.
      Žiaci budú počas dištančného vzdelávania hodnotení a známky, prípadne body alebo % sa budú zaratávať do celkového hodnotenia.

      Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie nasledujúcimi formami:

      A. prostredníctvom edukačného portálu EduPage
      B. využívaním aplikácie ZOOM
      C. prostredníctvom e-mailovej komunikácie

      Online vzdelávanie prebieha prostredníctvom upraveného rozvrhu hodín. Žiaci vidia rozhvrh na edupage. 

     • Zmena vo vyučovaní od 26.10 do 30.11.

     • Vážení rodičia,

      od 26.10 do 30.11.2020 budú žiaci II. stupňa  vzdelávaní  dištančnou formou. Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov, žiakov aj učiteľov.

      Vyučovanie online bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý je publikované v tomto ozname.

      Žiaci I. stupňa sa budú vzdelávať v  škole podľa bežného  rozvrhu v nezmenenej forme, bude v prevádzke ŠKD a zabezpečené obedy v jedálni.​​​​​​​


     • Jesenné dekorácie

     • Od 19.10 do 21.10. sa uskutočnil v našej škole 3-dňový workshop na tému jesenné tekvice v spolupráci s CVČ Holíč. Žiaci prejavili svoju zručnosť, tvorivosť a vytvorili pekné jesenné dekorácie.

     • 16.október - Svetový deň výživy

     • Deň 16.10.2020 sa niesol na našej škole v znamení Svetového dňa výživy. Prebiehalo projektové vyučovanie, v rámci ktorého žiaci 1. - 4. ročníka aktívne pracovali, vyhľadávali informácie na danú tému z internetu, ktoré využili pri tvorbe svojich projektov.

     • Covid 19 - nové opatrenia

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/17294:1-A1810 (https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/)

      sme prijali nasledovné opatrenia:

      • povinné nosenie rúšok v budove školy pre všetkých žiakov i zamestnancov,
      • prerušenie záujmovej činnosti žiakov (prerušená krúžková činnosť),
      • uzatvorenie telocviční – telesná výchova sa koná len vonku a v prípade zlého počasia teoreticky
      • vyučovanie v čase od 8.10 do 18.10.2020 pre žiakov 5.-9.ročníka prebieha dištančnou formou okrem výchov. Vyučovanie prebieha podľa pokynov vyučujúcich daného predmetu podľa rozvrhu. Upozorňujeme žiakov, aby pristupovali k dištančnému vyučovaniu zodpovedne a žiadame rodičov o dôslednú kontrolu svojich detí.

      Tieto opatrenia platia do odvolania.

      Ďalej upozorňujeme, že ak žiak/čka nechodil/la do školy tri a viac dní (vrátane soboty a nedele) je potrebné priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti -  vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia RÚVZ Senica je všetkým žiakom 5. - 9. ročníka a učiteľom vyučujúcich v týchto triedach nariadená karanténa od 8.10. do 18.10.2020. V tomto čase sa všetci musia zdržať akýchkoľvek kontaktov mimo svojho domáceho prostredia, to znamená, že nemôžu chodiť von a stretávať sa s ostatnými (nenavštevovať ZUŠ, tréningy, športové podujatia a pod.) 

      Je nutné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade zdravotných problémov kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Izolácia sa dáva za povinnosť žiakom a učiteľom, nie ich rodinným príslušníkom, pokiaľ RÚVZ už v jednotlivých prípadoch nerozhodol inak.

      Od 9.10. začína dištančné vyučovanie. Vyučovanie v škole sa obnoví v pondelok 19.10.2020. 

      Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ budú automaticky z obedov odhlásení.

      Žiaci 1. - 4. ročníka sa vyučujú v škole bez zmeny vrátane ŠKD za prísneho dodržiavania hygienicko - epidemiologických opatrení.

      Ďakujem Vám za pochopenie a spoluprácu

      Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka školy

     • Európsky deň jazykov 2020

     • 26. september je každoročne dňom osláv jazykovej a kultúrnej rozmanitosti v Európe. Na jednej strane nás jazyky rozdeľujú, na druhej strane nás spájajú. V dnešnej dobe považujeme za bežné a potrebné rozvíjať jazykové zručnosti, komunikovať a pochopiť informácie aj za hranicami materinského jazyka.

      V našej škole sme si tento deň pripomenuli v pondelok, 28.9., keď sa hodiny anglického jazyka premenili na čas aktivít, hier, kvízov a tvorivých činností, v ktorých mohli žiaci nadobudnúť nové vedomosti, zabaviť sa a tvoriť podľa svojej fantázie. Aktivity, ktoré zorganizovali vyučujúce anglického jazyka, pokryli všetky jazykové zručnosti a podporili tvorivosť a spoluprácu medzi žiakmi, a preto im patrí poďakovanie.

     • Imatrikulácia prvákov trocha inak

     • I keď nám súčasná epidemiologická situácia nedovolila zrealizovať slávnostnú imatrikuláciu v tradičnom štýle za prítomnosti rodičov, starých rodičov a spolužiakov z ostatných tried, rozhodli sme sa prijať prvákov do školskej rodiny za dodržania platných opatrení. Dňa 28. 9. sme po veľkej prestávke zavítali do jednotlivých tried našich najmenších, aby sme ich za účasti vedenia školy a predstaviteľov mesta slávnostne imatrikulovali. Žiakom sa prihovorili pani riaditeľka, pán primátor a zástupcovia deviatakov, ktorí im ponúkli svoju pomocnú ruku.

      Nechýbal ani symbolický akt pasovania veľkou ceruzou a obdarovanie peknou ilustrovanou knihou z rúk primátora Zdenka Čambala, ktorá im bude túto výnimočnú chvíľu navždy pripomínať. Svoju bystrosť a šikovnosť preukázali našim hosťom krátkym kultúrnym vstupom, za ktorý si vyslúžili uznanie a potlesk. Po zložení sľubu prvákov dostali od pani riaditeľky sladkú odmenu v podobe lákavej a chutnej torty.     

      Veríme, že sa našim prváčikom tento zážitok z prijatia do cechu žiakov ZŠ Bernolákova vryje hlboko do pamäti, budú sa do školy vždy tešiť a budú robiť radosť svojim rodičom i pani učiteľkám.