• OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Bernolákova 5 oznamuje žiakom a rodičom, že z dôvodu nízkeho počtu prihlásených žiakov sa vyučovanie od 22.6.2020 pre žiakov 6. - 9. ročníka neuskutoční.

      Učebnice sa budú odovzdávať po nástupe do školy v septembri a vysvedčenia sa budú vydávať pre všetkých žiakov 1. - 9. ročníka dňa 30.6.2020 o 8.00 hod v jednotlivých triedach.

      Žiaci 9. ročníka odovzdajú učebnice dňa 25.6.2020 vo štvrtok o 9.00 hod.

     • Otvorenie školy od 22. 6.2020 pre triedy 6.-9.ročníka

     • Vážení rodičia,

      Od 22.6.2020 budú otvorené školy pre žiakov 6. – 9. ročníka. Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu, potrebujeme od Vás informáciu o záväznom prihlásení žiaka na vzdelávanie a to nasledovne:

      • Mám záujem nastúpiť do školy od 22.6. 2020,
      • Nemám záujem nastúpiť do školy od 22.6. 2020,
      • Mám záujem o stravovanie v školskej jedálni
      • Nemám záujem o stravovanie v školskej jedálni

      Prosíme rodičov, aby vyplnili záväznú prihlášku na Edupage do 16.6. 2020. (prihlasovanie).

     • Oznam

     • Od 15.6. sa ruší ranný filter, do školy žiaci môžu prichádzať priebežne od 7.45 do 8.00.

      Vyučovanie sa začína o 8.00 hod.

     • Blokové vyučovanie v 1.B triede.

     • Predmet: Prvouka + prierezové témy / environmentálna výchova, regionálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj/. Ročník: Prvý.  Tematický celok: Kráľovstvo rastlín. Téma: Môj malý herbár. Čas: 180 minút.

      Postup: Úvodom blokového vyučovania sme si pozreli prezentáciu o rastlinách, vyriešili kvíz a oboznámili sa s tvorbou herbára.  Deti si pripravili  pomôcky -výkresy, lepidlá, nožnice, farbičky a vyrazili sme do prírody zbierať rastlinky. Vybrali sme si krásne okolie zámku, kde žiaci nazbierali veľa materiálu k tvorbe herbárov. Pomaličky začali vznikať zaujímavé stránky plné farebných rastlín. Pri práci si deti navzájom pomáhali, vymieňali si kvetinky a spolupracovali. Keď sme sa vrátili do školy, žiaci si napísali názvy rastlín do herbárov. Na záver prebehla prezentácia prác všetkých detí.

     • Prvý deň v škole

     • Včera sme po prerušení prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie opäť zasadli do školských lavíc....Po absolvovaní ranného filtra, ktorý spočíval v meraní telesnej teploty detí bezkontaktnými teplomermi a v dezinfekcii rúk, žiaci odchádzali v sprievode triednych učiteliek do svojich tried. Výchovno – vzdelávací proces sme začali obľúbenými rannými komunitami, aby sme nenásilnou formou preladili deti na vyučovanie.

      Keďže prvý deň nástupu do školy bol aj Medzinárodným dňom detí, rozhodli sme sa pripraviť pre deti malé prekvapenie v podobe hier, súťaží a sladkej odmeny. Nešlo o tradičnú hromadnú akciu, na ktorú sme všetci zvyknutí, vypracovaný časový harmonogram tried a dodržanie hygienických a protiepidemiologických opatrení nám umožnil zrealizovať akciu s hladkým priebehom v uvoľnenej a príjemnej atmosfére. Deťom sme popriali všetko najlepšie k MDD, pohodu, radosť a úsmev na perách, aby sme spoločnými silami úspešne ukončili tento náročný školský rok 2019/2020.

      Do galérie Ranný filter boli pridané fotografie.