• Otvorenie školy od 1.6.2020
     • Otvorenie školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia,

      Od 1.6.2020 budú otvorené školy pre žiakov 1. – 5. ročníka. Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu, potrebujeme od Vás informáciu o záväznom prihlásení dieťaťa na vzdelávanie a to nasledovne:

      • áno, prihlasujem svoje dieťa do školy a zároveň do školského klubu detí (ŠKD) – dieťa bude  chodiť do školy a zároveň popoludní do ŠKD,
      • áno, prihlasujem svoje dieťa do školy bez ŠKD – dieťa bude chodiť do školy a po skončení školy pôjde domov,
      • určite nepošlem dieťa do školy – dieťa sa bude individuálne vzdelávať doma.

      Prosíme rodičov, aby vyplnili záväznú prihlášku na Edupage do 22.5.2020. (prihlasovanie).

      Krátke informácie o upravenom výchovno – vzdelávacom procese:

      • Škola bude mať prevádzku od 7.30 do 16.00 hod.
      • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.30. Triedy 1.C, 2.C, 3.C a žiaci 5. ročníka pôjdu hlavným vchodom z dvora, ostatné triedy vchodom z prístavby podľa nasledovného harmonogramu:
      1. ročník – 7.30 hod.
      2. ročník – 7.45 hod.
      3. ročník – 8.00 hod.
      4. ročník – 8.15 hod.
      5. ročník – 8.15 hod.
      • Prvý deň pri vstupe do školy žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (bez neho nebude prijaté do školy), bude mu odmeraná teplota a dezinfikované ruky.
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiakaVyhlasenie.pdf
      • V prípade, že žiak bude chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
      • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi odmeraná teplota a dezinfikované ruky.
      • Žiak si prinesie každý deň do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek.
      • Vyučovací proces bude realizovaný formou blokového vyučovania a dĺžku vyučovacích hodín si určí učiteľ. 1. a 2. ročník bude mať 4 vyučovacie hodiny ( koniec o 11.35 hod.), 3. – 5. ročník bude končiť 5. vyučovacou hodinou o 12.30 hod.
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
      • Žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch, v triede rúška nemusia nosiť.
      • ŠKD bude fungovať do 16.00 hod.
      • Ročníky 6. – 9. pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.
      • Pre ročníky 1. – 5. bude pokračovať dištančné vzdelávanie po dohode s učiteľom.
      • Žiaci 1. – 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.
      • Skupiny na vyučovanie budú vytvárané do počtu 20 žiakov.

      Prosíme rodičov, aby obratom zodpovedne rozhodli o záväznom prihlásení svojho dieťaťa do školy. Je možné, že z bezpečnostných, personálnych alebo kapacitných dôvodov nebude možné dieťa neskôr začleniť do skupiny.

      V Holíči 19.5.2020 

       Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Vedúca Školskej jedálne oznamuje rodičom zapísaných žiakov v školskej jedálni Holíč, že v prípade záujmu o odoberanie stravy od  1.6.2020 je potrebné dieťa prihlásiť v dňoch od 25. – 27.5.2020 v čase od 8,00 hod – 13,00 hod. Na telefónnych číslach 034 668 2644, 0918 729 675 aj sms.