• Základné informácie k projektu

    • Projekt Zelená škola – základné informácie

      

     Zelená škola je environmentálne vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

     Školy sú pozitívne motivované k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia.

     Do tohto projektu sa naša škola prihlásila s cieľom zmeniť nielen samotnú školu, ale aj okolie. Cieľom programu bude vzájomná spolupráca žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov školy, rodinných príslušníkov a komunít v našom meste.  Životné prostredie by nemalo byť ľahostajné nikomu, nechceme len formálne sa rozprávať na túto tému, v súčasnom svete vzniká potreba vykonať viac.

     Preto, čo nás všetkých čaká...? Zvolíme si kolégium Zelenej školy, ďalšími úlohami bude analýza súčasného stavu školy, tomu sa hovorí environmentálny audit. Naša škola sa rozhodla venovať téme „Zeleň a ochrana prírody“  Vaše nápady ako zlepšiť situáciu v danej téme spracujeme do environmentálneho akčného plánu, ktorého úlohy musíme splniť.

     Bez kontroly to nejde, bude to aj v tomto prípade, kedy cez monitoring a hodnotenie, zistíme ako je škola na tom, či nám všetko vychádza, čo sme si naplánovali alebo sa niekde vyskytli problémy, ktoré sa budeme snažiť odstrániť.

     A posledným krokom bude vytvoriť umelecké dielo, Ekokódex, ktorý bude znázorňovať návod ako sa bude naša škola ohľaduplne správať k životnému prostrediu.