• V školskom roku 2022/2023 na našej škole začal  pracovať Sociálny pedagóg .

   • Kto je sociálny pedagóg?

    Je erudovaný zamestnanec školy, patrí medzi základné zložky systému výchovného poradenstva a prevencie, teda vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva a to najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho správania, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania. Vykonáva taktiež expertíznu a osvetovú činnosť.

    Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológom, pedopsychiatrom, pediatrom a lekárom. Vedie evidenciu riešených konkrétnych prípadov.

    S akými inštitúciami  spolupracuje

    • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
    • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
    • Polícia
    • Pediater - detský lekár
    • Úrad miestnej samosprávy

    Otázky rodičov, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:

    • Neviem prečo mám také dieťa?
    • Kde som urobil chybu, že mám také dieťa?
    • Nerozumiem si so svojou dcérou/synom?
    • Sme po rozvode s bývalým manželom/kou, ako komunikovať s dieťaťom na túto tému ?
    • Na moje dieťa si všetci zasadli, čo mám robiť?
    • Moje deti si nerozumejú. 
    • Nezvládam svoje deti ani výchovu, ako ďalej ?
    • Vnímam, že sa moje dieťa zmenilo, čo  mám robiť  ?
    • Pozorujem vo svojom dieťati náhlu zmenu v určitom smere.

    Kde ma nájdete : Hlavná budova, prízemie

                                  Číslo dverí 18 – kabinet výchovného poradcu a

                                                                         sociálneho pedagóga

                Mgr. Kvetoslava Jarovičová DiS

    Konzultácie je možné dohodnúť cez edupage.