Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Známky Rozvrh Novinky Fotoalbum 2% dane Jedálny lístok

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Ako ide rok AIR
Anglický jazyk 1AJ
Anglický jazyk 2AJ
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CvM
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry SJLc
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk 2FJ
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk 1NJ
Nemecký jazyk 2NJ
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Písanie PIS
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Regionálne dejiny RED
Rozvíjanie grafomotorických schopností a výtvarná výchova RGSaVV
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZVaZMP

© aScAgenda 2019.0.1158 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.04.2019