• OZNAM

     • Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v Školskej jedálni Holíč počas školského roku 2020/2021, že od 20.8.2020 v čase od 8,00 – 13,00 hod. je možné odovzdať vyplnenú prihlášku v kancelárii ŠJ.

      Tlačivo prihlášky si môžete stiahnuť tu

       zapismy_listok.pdf alebo pri vchode do ŠJ.

     • Rozlúčka deviatakov

     • Posledný stisk ruky,

      úsmev na rozlúčku

      alebo slzy možno, snáď,

      veď posledný raz

      chytíme do rúk kľučku,

      ktorú sme stlačili tisíckrát.

       

      Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou.

      Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa veľa naučili a je už na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročovali ďalej. Musia vykročiť každý svojou cestou, za ďalším životným „bojom“. Jedna kapitola knihy sa zatvára a jedna otvára. Nám neostáva nič iné ako popriať im na ich ceste veľa šťastia, ďalších úspechov a nových priateľstiev.

     • Rozlúčka štvrtákov

     • Veselé, zábavné, vtipné, poučné i sladké dopoludnie prežili žiaci 4. ročníkov.

      Dňa 25.6.2020 sa uskutočnila rozlúčka štvrtákov s prvým stupňom ZŠ. Lúčili sa žiaci IV. A pod vedením p. uč. Duffkovej, žiaci IV. B pod vedením p. uč. Šimekovej a žiaci IV. C pod vedením p. uč. Vlkovej.

      Štyri roky spoločného putovania ubehli veľmi rýchlo.

      Štvrtáci si zaspomínali na svoje nesmelé začiatky, na prvé písmenká abecedy, na prvé vypočítané príklady, na prvé prečítané riadky v Šlabikári .......

      Spolu si prezreli videoprezentácie zo štyroch rokov školských a mimoškolských činností.

      Triedne učiteľky zaželali ,, svojim štvrtákom“  do ďalších školských dní a rokov na II. stupni ZŠ veľa zdravia, trpezlivosti, veľa chuti do učenia a v žiackej knižke len a len samé dobré známky.

       

       

                                                                 Tr. uč. Duffková, Šimeková, Vlková

       

       

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Bernolákova 5 oznamuje žiakom a rodičom, že z dôvodu nízkeho počtu prihlásených žiakov sa vyučovanie od 22.6.2020 pre žiakov 6. - 9. ročníka neuskutoční.

      Učebnice sa budú odovzdávať po nástupe do školy v septembri a vysvedčenia sa budú vydávať pre všetkých žiakov 1. - 9. ročníka dňa 30.6.2020 o 8.00 hod v jednotlivých triedach.

      Žiaci 9. ročníka odovzdajú učebnice dňa 25.6.2020 vo štvrtok o 9.00 hod.

     • Otvorenie školy od 22. 6.2020 pre triedy 6.-9.ročníka

     • Vážení rodičia,

      Od 22.6.2020 budú otvorené školy pre žiakov 6. – 9. ročníka. Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu, potrebujeme od Vás informáciu o záväznom prihlásení žiaka na vzdelávanie a to nasledovne:

      • Mám záujem nastúpiť do školy od 22.6. 2020,
      • Nemám záujem nastúpiť do školy od 22.6. 2020,
      • Mám záujem o stravovanie v školskej jedálni
      • Nemám záujem o stravovanie v školskej jedálni

      Prosíme rodičov, aby vyplnili záväznú prihlášku na Edupage do 16.6. 2020. (prihlasovanie).

     • Oznam

     • Od 15.6. sa ruší ranný filter, do školy žiaci môžu prichádzať priebežne od 7.45 do 8.00.

      Vyučovanie sa začína o 8.00 hod.

     • Blokové vyučovanie v 1.B triede.

     • Predmet: Prvouka + prierezové témy / environmentálna výchova, regionálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj/. Ročník: Prvý.  Tematický celok: Kráľovstvo rastlín. Téma: Môj malý herbár. Čas: 180 minút.

      Postup: Úvodom blokového vyučovania sme si pozreli prezentáciu o rastlinách, vyriešili kvíz a oboznámili sa s tvorbou herbára.  Deti si pripravili  pomôcky -výkresy, lepidlá, nožnice, farbičky a vyrazili sme do prírody zbierať rastlinky. Vybrali sme si krásne okolie zámku, kde žiaci nazbierali veľa materiálu k tvorbe herbárov. Pomaličky začali vznikať zaujímavé stránky plné farebných rastlín. Pri práci si deti navzájom pomáhali, vymieňali si kvetinky a spolupracovali. Keď sme sa vrátili do školy, žiaci si napísali názvy rastlín do herbárov. Na záver prebehla prezentácia prác všetkých detí.

     • Prvý deň v škole

     • Včera sme po prerušení prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie opäť zasadli do školských lavíc....Po absolvovaní ranného filtra, ktorý spočíval v meraní telesnej teploty detí bezkontaktnými teplomermi a v dezinfekcii rúk, žiaci odchádzali v sprievode triednych učiteliek do svojich tried. Výchovno – vzdelávací proces sme začali obľúbenými rannými komunitami, aby sme nenásilnou formou preladili deti na vyučovanie.

      Keďže prvý deň nástupu do školy bol aj Medzinárodným dňom detí, rozhodli sme sa pripraviť pre deti malé prekvapenie v podobe hier, súťaží a sladkej odmeny. Nešlo o tradičnú hromadnú akciu, na ktorú sme všetci zvyknutí, vypracovaný časový harmonogram tried a dodržanie hygienických a protiepidemiologických opatrení nám umožnil zrealizovať akciu s hladkým priebehom v uvoľnenej a príjemnej atmosfére. Deťom sme popriali všetko najlepšie k MDD, pohodu, radosť a úsmev na perách, aby sme spoločnými silami úspešne ukončili tento náročný školský rok 2019/2020.

      Do galérie Ranný filter boli pridané fotografie.

    • OZNAM ,,Online expedícia Fenomény sveta peniaze"
     • OZNAM ,,Online expedícia Fenomény sveta peniaze"

     • Už 21. mája štartuje online vzdelávacia súťaž zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. Žiaci (10-15 rokov) budú sledovať videá, zdolávať kvízy a hrať o skvelé ceny. Tí najšikovnejší získajú pre svoju školu finančný grant vo výške 10 000 eur od Tatra banka.

      Viac info nájdete na: https://www.fenomenysveta.sk/expedicie

    • Otvorenie školy od 1.6.2020
     • Otvorenie školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia,

      Od 1.6.2020 budú otvorené školy pre žiakov 1. – 5. ročníka. Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu, potrebujeme od Vás informáciu o záväznom prihlásení dieťaťa na vzdelávanie a to nasledovne:

      • áno, prihlasujem svoje dieťa do školy a zároveň do školského klubu detí (ŠKD) – dieťa bude  chodiť do školy a zároveň popoludní do ŠKD,
      • áno, prihlasujem svoje dieťa do školy bez ŠKD – dieťa bude chodiť do školy a po skončení školy pôjde domov,
      • určite nepošlem dieťa do školy – dieťa sa bude individuálne vzdelávať doma.

      Prosíme rodičov, aby vyplnili záväznú prihlášku na Edupage do 22.5.2020. (prihlasovanie).

      Krátke informácie o upravenom výchovno – vzdelávacom procese:

      • Škola bude mať prevádzku od 7.30 do 16.00 hod.
      • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.30. Triedy 1.C, 2.C, 3.C a žiaci 5. ročníka pôjdu hlavným vchodom z dvora, ostatné triedy vchodom z prístavby podľa nasledovného harmonogramu:
      1. ročník – 7.30 hod.
      2. ročník – 7.45 hod.
      3. ročník – 8.00 hod.
      4. ročník – 8.15 hod.
      5. ročník – 8.15 hod.
      • Prvý deň pri vstupe do školy žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (bez neho nebude prijaté do školy), bude mu odmeraná teplota a dezinfikované ruky.
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiakaVyhlasenie.pdf
      • V prípade, že žiak bude chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
      • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi odmeraná teplota a dezinfikované ruky.
      • Žiak si prinesie každý deň do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek.
      • Vyučovací proces bude realizovaný formou blokového vyučovania a dĺžku vyučovacích hodín si určí učiteľ. 1. a 2. ročník bude mať 4 vyučovacie hodiny ( koniec o 11.35 hod.), 3. – 5. ročník bude končiť 5. vyučovacou hodinou o 12.30 hod.
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
      • Žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch, v triede rúška nemusia nosiť.
      • ŠKD bude fungovať do 16.00 hod.
      • Ročníky 6. – 9. pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.
      • Pre ročníky 1. – 5. bude pokračovať dištančné vzdelávanie po dohode s učiteľom.
      • Žiaci 1. – 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.
      • Skupiny na vyučovanie budú vytvárané do počtu 20 žiakov.

      Prosíme rodičov, aby obratom zodpovedne rozhodli o záväznom prihlásení svojho dieťaťa do školy. Je možné, že z bezpečnostných, personálnych alebo kapacitných dôvodov nebude možné dieťa neskôr začleniť do skupiny.

      V Holíči 19.5.2020 

       Mgr. Renáta Studeničová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Vedúca Školskej jedálne oznamuje rodičom zapísaných žiakov v školskej jedálni Holíč, že v prípade záujmu o odoberanie stravy od  1.6.2020 je potrebné dieťa prihlásiť v dňoch od 25. – 27.5.2020 v čase od 8,00 hod – 13,00 hod. Na telefónnych číslach 034 668 2644, 0918 729 675 aj sms.

     • Korona prázdniny

     • Odrazu sme museli zastaviť všetku svoju bežnú rutinu, od kamarátov v škole po šport a iné aktivity, a teraz sedíme doma každý deň a snažíme sa pracovať.

      A takto vyzerajú naše pracovné dni.

      Deti posielajte svoje fotografie svojim triednym učiteľkám a my ich zverejníme.

      Do galérie "Korona prázdniny" boli pridané fotografie.

     • Deň Zeme

     • 22.apríl 2020 - Deň Zeme si pripomíname 50 rokov. Každoročne si tento sviatok pripomíname spolu so svojimi žiakmi rôznymi aktivitami, aby sme si uvedomili našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám poskytuje. Pri tejto príležitosti sme aj bez účasti našich žiakov zasadili okrasný strom.

      Boli by sme radi, aby ste aj vy urobili niečo pre našu Zem, napr. zasaď rastlinku, bylinku, malý stromček, počas vychádzky pozbieraj odpadky... 

     • Oznam o nehodnotení niektorých predmetov v čase prerušeného vyučovania

     • Na základe usmernenia ministerstva školstva riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy Holíč, Bernolákova 5,  že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, tieto predmety sa nevyučujú a zároveň nehodnotia, aj keď pôvodne boli hodnotené. Na našej škole to sú: telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, technika, náboženská výchova, etická výchova, fenomény sveta. 

      Upozornenie: Záverečné hodnotenie bude realizované pre všetky predmety, podľa usmernenia ministerstva školstva, po rozhodnutí riaditeľa a pedagogickej rady.

      Usmernenie_na_hodnotenie_ziakov_ZS_v_case_mimoriadnej_situacie..pdf

     • Prihlášky na stredné školy

     • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom a žiakom 9.ročníkov (+ žiakom, ktorí končia v nižšom ročníku), že vydávanie prihlášok na SŠ sa bude konať dňa 22.apríla 2020 (streda) v čase 13.00 - 16.00 hod. v priestoroch školy – hlavná budova, prízemie, kabinet výchovného poradcu Mgr. Monika Neuročná, za hygienických podmienok (rúško, rukavice, vlastné pero a odstup 2 m). Na chodbu do budovy a kabinetu môžu vchádzať rodič so žiakom, nie však viac ako 4 osoby.

     • Zmena termínu zápisu

     • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom, že zápis žiakov do I.ročníka sa bude konať v termíne 21.-22.apríla 2020 (utorok, streda) v čase 14.00 - 17.00 hod. v priestoroch školy bez účasti detí.

      1. Rodičia, ktorí prihlásili dieťa formou elektronickej prihlášky, môžu podpísanú prihlášku oboma rodičmi vhodiť do schránky našej školy  (schránka sa nachádza u hlavného vchodu z Bernolákovej ulice).

      2. Rodičia, ktorí nemajú prístup na internet, prídu osobne do školy.

      3. Rodičia, ktorí budú žiadať o odklad musia sa dostaviť osobne k zápisu.

      K zápisu rodičia prinesú rodný list dieťaťa a občiansky preukaz + 10€ na pracovné zošity.Ostatní rodičia zaplatia 10€ v náhradnom termíne.

     • Vzdelávanie doma

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Spoločne sme zistili, že výučba z domu je pre každého (žiakov, učiteľov ale aj rodičov) náročná. Prináša so sebou sebadisciplínu, pravidelnosť a správne rozvrhnutie denného režimu.

      Počas tohto mimoriadneho obdobia sprístupnili edukačné online portály bezplatne svoj obsah učebných materiálov, ktorý Vám doma pomôže pri samoštúdiu.

      Bezplatný prístup k vzdelávacím materiálom na portáli FenomenySveta.sk.

      Fenomény sveta  sú nový školský predmet pre 2. stupeň základných škôl, ktorý je založený na zážitkovom vyučovaní pomocou vzdelávacích videí od BBC. Na portáli sa nachádza viac ako 500 videí a 1500 interaktívnych aktivít.

      Ako na to?

      1. Vytvorte si používateľský účet, resp. prihláste sa do existujúceho účtu na https://www.fenomenysveta.sk/

      2. Pre sprístupnenie vzdelávacieho obsahu použite Aktivačný kód:

        skolazdomu 

      3. Využívajte bezplatný vzdelávací obsah, ktorý je dostupný do 15. 4. 2020 (ak neviete, ako použiť Aktivačný kód, kliknite na Pomoc)

      Bezplatná služba aitec online: učebnice, didaktické materiály, metodika – prístupná aj pre rodičov

      aitec online – elektronické listovanie učebnicami a pracovnými zošitmi s priradenou metodikou, didaktickými hrami, vzorovými riešeniami a obrazovým materiálom, ktoré sú vhodné k jednotlivým stranám titulov, v týchto dňoch sprístupňujeme aj pre všetkých rodičov. 

      Veríme, že tieto náročné časy zvládnete ľahšie aj s našou podporou. Potrebná je len vaša registrácia

      Odpoveďou na vaše otázky je služba aitec online.

      Službu nájdete na www.aitec.sk.

      Viac informácií nájdete tu: https://www.aitec.sk/aktualita-sprava/sluzba-aitec-online-elektronicke-listovanie-s-priradenymi-materialmi-pristupny-aj-pre-rodicov

       

       

     • Upozornenie!

     •  

      Vážení rodičia,

      v čase prerušeného vyučovania budú naši učitelia zadávať úlohy a materiály pre žiakov postupne z rôznych predmetov prostredníctvom Edupage. Úlohy sú určené pre žiakov na individuálne štúdium. Prosíme vás, aby žiaci úlohy vypracovávali priebežne a nenechávali si vypracovanie na poslednú chvíľu.

      Naďalej odporúčame zodpovedne pristupovať k danej situácii:

      * zdržiavať sa v domácom prostredí,

      * nenavštevovať obchodné centrá a hromadné podujatia,

      * nestretávať sa so spolužiakmi,

      * využiť tento čas na samoštúdium,

      * očakávať zasielanie úloh od vyučujúcich,

      * sledovať stránku školy.

      Okrem EduPage možno na domáce vzdelávanie využívať viaceré portály:

      program Alf - https://programalf.com/alf/sk/ ,
      Alfbook - https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk ,
      bez kriedy - https://www.bezkriedy.sk,

                         https://www.matika.in/sk/

       

       

     • Dôležité upozornenie!

     • Na základe usmernenia Ministerstva školstva nariaďujem prerušenie vyučovania v období od 16.3. do 27.3. 2020 vrátane.

      Termín testovania žiakov 9.ročníka T9-2020 sa uskutoční v pôvodnom termíne 1.apríla 2020.

                                                                                                                                            riaditeľka školy