• Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      s blížiacim sa  začiatkom školského roka, Vás chceme informovať o organizácii prvých školských dní.  V dôsledku šírenia nákazy COVID -19 sme opäť museli pristúpiť k sprísneným opatreniam.

      Organizácia prvého dňa v škole:

      • Nástup do školy žiaci 1. ročníka o 8.00 hod., žiaci 2. – 9. ročníka o 9.00 hod.
      • Rodičia s prvákmi sa stretnú s triednymi učiteľkami na školskom dvore, kde bude slávnostné privítanie prvákov. Do budovy školy následne pôjdu prváci s pani učiteľkami do triedy a rodičia si v tomto čase môžu prihlasovať dieťa do ŠKD a ŠJ. Prihlasovanie detí do ŠKD bude vo vestibule hlavnej budovy. Do budovy vstupujú všetci s rúškom a po dezinfekcii rúk. Približne o 9.00 hod. pôjdu do tried rodičia a deti si preberú pani vychovávateľky.
      • Prevádzka ŠKD bude pre žiakov 1. – 3. ročníka. Rodičia žiakov 2. – 3. ročníka prídu prihlásiť svoje dieťa do ŠKD 2.9.2021.
      • Žiaci 2.- 9. ročníka vstupujú do budovy školy s rúškom a po dezinfekcii rúk o 9.00 hod.
      • Žiaci prinesú vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré je možné vyplniť aj elektronicky na webovej stránke našej školy po prihlásení.
      • Rodičia nevstupujú do budovy školy.

      Organizácia vyučovania  3. 9.2021:

      • Od  3.9. 2021 sa pre všetkých žiakov začína vyučovanie o 8.00 hod.
      • Prevádzka ŠKD začína v tento deň od 6.00 hod. do 16.00 hod.
      • Žiaci 1. ročníka budú mať 3 vyučovacie hodiny.
      • Žiaci 2. – 4.ročníka budú mať 4 vyučovacie hodiny.
      • Žiaci 5. – 6.ročníka  končia o 12.15 hod.
      • Žiaci 7.-9.ročníka  končia o 12.30 hod.
      • V triedach budú len triedni učitelia.

           Organizácia vyučovania v čase od 6.9.2021:

      • Žiaci 1. ročníka končia vyučovanie  3 vyučovacou hodinou o 10.40 hod./6. a 7.9.2021/
      • Žiaci 2. – 9. ročníka sa budú vyučovať podľa platného rozvrhu hodín.

      Hygienické pokyny:

      • Všetci žiaci nosia do školy 2 rúška a balíček hygienických vreckoviek.
      • V spoločných priestoroch interiéru školy všetci nosia rúška.
      • Žiaci  počas vyučovania musia nosiť rúško.
      • Pri kýchaní a kašľaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou.
      • Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy.
      • Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa  a tváre.
      • Dezinfekcia spoločných priestorov  sa realizuje podľa aktuálnych usmernení UVZ SR.
      • Osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID – 19 (zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, hnačka, bolesti hlavy) nesmie vstúpiť do školy.
      • Pokiaľ žiak vykazuje príznaky infekcie počas vyučovania, bude nutné ho umiestniť do  samostatnej miestnosti a kontaktovať jeho zákonných zástupcov kvôli jeho okamžitému vyzdvihnutiu zo školy. Rodič kontaktuje detského lekára telefonicky a dodržiava jeho pokyny. Bezodkladne oboznámi školu so situáciou.
      • Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá.

       

      V Holíči 25.8.2021                                                                    Mgr. Renáta Krajčovič Studeničová

                                                                                                     riaditeľka školy                                  

       

       

     • Oznam ŠJ

     • Oznamujeme rodičom žiakov, že v prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni Holíč, si aktuálny zápisný lístok na školský rok 2021/2022 môžu stiahnuť na stránkach školy, alebo vyzdvihnúť pri vstupe do ŠJ.

      Zápisné lístky na stravovanie môžete priniesť do kancelárie ŠJ od 16.8.2021 v čase od 8,00hod. do 14,00hod.

      zapisny_listok.pdf